Besluiten externe stuurgroep ondersteuningsmodel kabinet 30 augustus 2017

30 augustus 2017

Met dit bericht geven we meer informatie over de besluiten van de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ op het kabinet:

1.    Overdracht van lestijden, lesuren en/of paramedische uren binnen de ondersteuningsnetwerken

De stuurgroep ondersteuningsmodel, waar alle betrokken partijen in vertegenwoordigd zijn (overheid, vakorganisaties en onderwijsverstrekkers), heeft beslist dat overdracht van lestijden, lesuren en/of paramedische uren binnen een ondersteuningsnetwerk en tussen verschillende ondersteuningsnetwerken mogelijk is.

De extra lestijden, extra lesuren en extra paramedische uren (inclusief GON-begeleidingseenheden), toegekend aan de scholen voor buitengewoon onderwijs in de ondersteuningsnetwerken, kunnen door een buo-school overgedragen worden aan een andere buo-school mits akkoord binnen het lokale onderhandelingscomité van de school voor buitengewoon onderwijs die middelen wenst over te dragen.

Er geldt geen restrictie van 3 procent maximale overdracht, maar voor elke overdracht is er wel een akkoord nodig van het lokale onderhandelingscomité (LOC). De overdrachten zijn niveaugebonden (bubao aan bubao; buso aan buso).

2.    Leerlingen met gemotiveerd verslag (GV) of verslag (V) ondersteunen in een ander ondersteuningsnetwerk

Personeelsleden van een bepaald ondersteuningsnetwerk mogen leerlingen van een ander ondersteuningsnetwerk ondersteunen.

Continuïteit van de ondersteuning

Voor het schooljaar 2017-2018 gaan we uit van continuïteit in de ondersteuning van leerlingen die vorig schooljaar GON-begeleiding kregen en die er dit schooljaar nog recht op hebben en nood aan hebben.

Type 2 - 4 - 6 - 7 auditief: Voor de types 2, 4, 6 en 7 auditief kunnen leerlingen die op 1 september 2017 beschikken over een gemotiveerd verslag of verslag type 2, 4, 6 en 7 rechtstreeks bij de BuO-scholen van de betrokken types aangemeld worden. Die scholen hebben de middelen ontvangen om die leerlingen te begeleiden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleit voor continuïteit in hun begeleiding. Concreet wil dat zeggen dat voor het schooljaar 2017-2018 de betrokken leerlingen begeleid worden door de scholen van buitengewoon onderwijs die nu al samenwerken met onze scholen van gewoon onderwijs en dat ongeacht het onderwijsnet waartoe de scholen behoren.

Type basisaanbod - 1 - 8 - 3 - 9 - 7 STOS: voor de begeleiding van die leerlingen pleit Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens het schooljaar 2017-2018 eveneens voor continuïteit. De betrokken leerlingen worden aangemeld bij het zorgloket van het ondersteuningsnetwerk. Van daaruit kunnen dan afspraken worden gemaakt met het ondersteuningsnetwerk waartoe de school behoort die tot nu toe instond voor de GON-begeleiding. Elke buo-school heeft voor het schooljaar 2017-2018 100 procent van de begeleidingseenheden GON gekregen, exclusief type 2, 4, 6 en 7 (auditieve beperking) zoals toegekend in het schooljaar 2016-2017. In overleg met het ondersteuningsnetwerk wordt de ondersteuningsvraag bekeken van elke GON/ION-leerling die nog recht heeft op ondersteuning en nood heeft aan ondersteuning.

Expertise

Indien een ondersteuningsnetwerk niet over een bepaalde expertise bezit om een ondersteuningsvraag te beantwoorden, kan een personeelslid van een ander ondersteuningsnetwerk de ondersteuning bieden. Overdrachten (zie punt 1) tussen ondersteuningsnetwerken zijn mogelijk mits akkoord van het LOC. Er geldt geen restrictie van 3 procent maximale overdracht, maar voor elke overdracht is er wel een akkoord nodig van het lokale onderhandelingscomité. De overdrachten zijn niveaugebonden (bubao aan bubao; buso aan buso).

3.    Middelen voor kleuters-type 2, aangemeld met verslag in een Ondersteuningsnetwerk na 6 juli 2017

Het departement heeft berekend dat 168 lesuren en 174 uren niet zijn uitgedeeld door de commissies omdat op 5 juli 2017 nog niet alle scholen waren toegetreden tot een ondersteuningsnetwerk. Er werden nog kleuters type 2 aangemeld in een ondersteuningsnetwerk na 6 juli 2017 die in 2016-2017 nog niet over een verslag type 2 beschikten. De 168 restlesuren en 174 resturen zullen via een wijzigingsbesluit nog door de paritaire commissies worden toegekend. Een deel van de restlestijden en -uren is bestemd voor de ondersteuningsnetwerken waartoe scholen zijn toegetreden na 5 juli 2017. Een deel is bestemd voor de kleuters type 2 die zijn aangemeld na 6 juli 2017. De aanmeldingen werden al via een e-mail over toekenning en berekening lestijden en paramedische uren (dd. 28 augustus 2017) opgevraagd. Gelieve de aanmeldingen tegen 5 september 2017 door te geven aan het anker van jouw regio.

Dit zijn:

Vanuit de Dienst Lerenden:

  • Regio Antwerpen: greet.vanhove1 [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
  • Regio Limburg: katrien.bressers [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
  • Regio Mechelen-Brussel: annemie.jennes [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
  • Regio Oost-Vlaanderen: lien.defeyter [at] katholiekonderwijs.vlaanderen
  • Regio West-Vlaanderen: joost.laeremans [at] katholiekonderwijs.vlaanderen

Vanuit de Dienst Personeel:

  • gunther.depraitere [at] katholiekonderwijs.vlaanderen