Ambitieus talenonderwijs, ook voor Frans!

07 juni 2018

Vorig schooljaar werd bij een 2 000-tal leerlingen uit het zesde leerjaar een peilingsproef Frans afgenomen. Die ging na in welke mate de deelnemers de eindtermen voor Frans op het einde van de basisschool bereiken. Voor begrijpend lezen scoren de leerlingen ondermaats. Een gelijkaardig resultaat, maar dan voor het Nederlands, zagen we eerder dit jaar in het PIRLS-onderzoek. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil verder inzetten op ambitieus talenonderwijs, ook voor Frans. Taalvaardige leerlingen zijn immers kansrijke leerlingen!

Mondelinge vaardigheden oké, begrijpend lezen zorgenkindje

In 2009 werden ambitieuzere eindtermen voor het Frans goedgekeurd, gebaseerd op het Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen. In lijn daarmee zet het leerplan Frans in de eerste plaats in op het verwerven van mondelinge vaardigheden. En met succes: de peilingsproef 2016-2017 toont aan dat meer leerlingen bereid zijn om Frans te spreken, dat ze het meer durven én het ook langer volhouden dan vroeger.

Daarnaast wijst de peilingsproef uit dat de zesdeklassers ondermaats scoren voor begrijpend lezen in het Frans. Die resultaten dienen opgevolgd. Hoewel het leerplan er sterk op inzet, zijn leerlingen nog te weinig vertrouwd met verschillende tekstsoorten (informatieve, prescriptieve, narratieve en artistiek-literaire teksten) en worden ze onvoldoende uitgedaagd om de boodschap van een Franse tekst te vatten.

Ambitieus en kwaliteitsvol onderwijs voor Frans

Katholiek Onderwijs Vlaanderen neemt het signaal uit de peilingsproeven ernstig en wil verder inzetten op kwaliteitsvol onderwijs Frans, waar uitdagende leesopdrachten onlosmakelijk deel van uitmaken. Het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! legt de lat voor Frans voor alle leerlingen alvast hoog. Schoolteams zullen vanaf volgend schooljaar via een gestandaardiseerde toets de leerplandoelen van Frans kunnen evalueren. De resultaten kunnen scholen aangeven waar bijsturing van hun onderwijs in de tweede taal nodig is.

Via een specifiek nascholingsaanbod kunnen leraren zich verder bekwamen in vreemdetalenonderwijs: zo zijn er de Zill-spiratiedagen en de nascholingen van Formaprim. Ook de lerarenopleidingen worden betrokken om studenten optimaal op de klaspraktijk voor te bereiden. Vanaf volgend schooljaar bijvoorbeeld biedt UCLL een nieuwe banaba “meertalig onderwijs” aan, met onder andere de optie “vroeg vreemdetalenonderwijs”.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil alles in het werk stellen om haar scholen te ondersteunen bij een ambitieus talenonderwijs, ook voor Frans. Taalvaardige leerlingen zijn immers kansrijke leerlingen!