Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het postinitieel onderwijs.

21 oktober 2020

De Raad van Bestuur van de vzw Sint-Gerardusscholen wil met ingang van 1 januari 2021 een directeur aanwerven voor het buso, Sint-Gerardusdreef 1 te 3590 Diepenbeek. Het betreft een openstelling van een voltijds tijdelijk ambt van directeur met het vooruitzicht op een vaste benoeming.

21 oktober 2020

Het schoolbestuur Katholieke Lagere Scholen Bree vzw heeft een vacature voor een directeur (m/v) voor haar school De Boemerang, school voor buitengewoon onderwijs, Gerdingerpoort 20, 3960 Bree voor indiensttreding op 1 mei 2021.

21 oktober 2020

Personeelsleden die niet ziek zijn, maar wel in quarantaine moeten blijven, kunnen gevraagd worden om taken uit te oefenen. De directie gaat daarover in overleg met het personeelslid en houdt rekening met de taken zoals die omschreven zijn in de functiebeschrijving.

21 oktober 2020

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigt het vrij gesubsidieerd onderwijs in de raad van bestuur van AGION. Op zijn vergadering van woensdag 21 september 2020 keurde de raad van bestuur van AGION 21 subsidiedossiers goed voor in totaal 9 928 502,27 euro subsidie! 

21 oktober 2020
  • Op donderdag 12 november 2020 om 20 uur houden we vanuit het Certaminacomité een kort, digitaal kennismakingsmoment waarin we info geven over wat we doen en de vier wedstrijden van de Vlaamse Olympiade Latijn & Grieks kort toelichten. De sessie staat open voor zowel reeds deelnemende scholen als nieuwkomers. Er wordt ook tijd voorzien voor extra vragen.
21 oktober 2020

De vzw Karel de Goede heeft een vacature voor de functie van directeur (m/v) in het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut, Mariastraat 7, 8000 Brugge met indiensttreding  op 1 januari 2021. Het betreft een tijdelijke aanstelling met vooruitzicht op een vaste benoeming.

21 oktober 2020

Het Vlaams Parlement organiseert binnen zijn Commissie Onderwijs een hoorzitting over het voorontwerp van decreet eindtermen 2de en 3de graad secundair onderwijs en in het bijzonder over de haalbaarheid van de nieuwe set eindtermen in relatie tot de beschikbare onderwijstijd.

21 oktober 2020

Ben je op zoek naar innovatieve leiderschapspraktijken? Wil je meewerken om gedeeld leiderschap in je schoolpraktijk verder te ontwikkelen?  Samen leren? Samen Leiden? Leren Leiden? Wil je onderzoeken wat “leadership for learning” voor je hele school betekent? Wil je het professioneel samenwerken concreter maken? Spreekt internationaal leren je aan?

21 oktober 2020
  • De 13de Welzijnsdag voor het onderwijs vindt dit jaar online plaats op 23 november 2020. De Welzijnsdag is een terugkomdag voor preventieadviseurs en een opleidingsdag welzijn op het werk voor directies en technisch adviseurs.
21 oktober 2020

De huidige raamovereenkomsten verzekeringen lopen in 2021 stilaan op hun eind.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft daarom via vzw DOKO en in samenwerking met IC-Verzekeringen in de voorbije maanden de voorbereiding opgestart voor een nieuwe overheidsopdracht verzekeringen.

Pagina's