Nieuwe webpagina's

Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt momenteel aan de bouw van een nieuwe website. Zo kunnen we je in de toekomst nog beter van dienst zijn. Op deze pagina kun je de eerste uitgewerkte thema’s online raadplegen.

Begeleiding van leerlingen

Leerlingen met autisme

Trajectbegeleiding in het volwassenenonderwijs

Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Vrijstellingenbeleid, toelatingsproeven en plaatsingstoetsen vwo

Bestuurszaken

Bestuurlijke samenwerking en schaalvergroting

Fusie(procedures) van vzw's juridisch bekeken

Fusieprocessen

Missie, visie en kernwaarden

Scholengemeenschappen

Sociale verkiezingen

UBO-register

Didactiek en leerplannen

Achtergrond bij ontwikkelvelden

CLIL

Computationeel denken

Geletterdheid

Het jonge kind (kleuteronderwijs)

Implementatie

Inspirerend burgerschap

Inzetten van media (vanaf 21/2/2020)

Krachtige leeromgeving

Lichamelijke opvoeding

Mens en maatschappij (wereldoriëntatie)

Muzische vorming

Naar ZillSite

Nederlands tweede taal

Opleidingsprofielen

OKAN

Structuur volwassenenonderwijs

Taalgericht vakonderwijs

Taalonderwijs Frans

Taalonderwijs Nederlands

Thematisch werken en belangstellingscentra

Wetenschappen en techniek (wereldoriëntatie)

Wiskunde

Financieel beheer en inkoopbeleid

Dienstverlening

Inkoopbeleid algemeen

Overheidsopdrachten

Verplaatsingsvergoedingen gesubsidieerde personeelsleden

Identiteitsontwikkeling

Inspirerend burgerschap

Missie, visie en kernwaarden

Infrastructuur

Andere subsidieprocedures

Brandveiligheid

DBFM

Dienstverlening

Eigendomssituaties

Huursubsidies

Lening

Masterplanning

Opmaak projectdossier

Relatie tussen eigenaar en schoolbestuur

Kwaliteitsontwikkeling

Evaluatiebox basisonderwijs

Referentiekader onderwijskwaliteit

Personeelsbeleid

Erkenning van verworven competenties

Internationalisering

Re-integratie

Sociale verkiezingen

Verenigingswerk

Wijk-werken

Schoolorganisatie

Capaciteit

Scholengemeenschappen

Welzijn op het werk

Arbeidsmiddelen

Arbeidsongevallen en EHBO

Basiseisen arbeidsplaatsen

Brandveiligheid

Ergonomie

Extern leefmilieu

Extra-murosactiviteiten (sport en spel)

Gezondheidsbescherming

Gezondheidstoezicht

Organisatorische structuren

Sociale verkiezingen

Stoffen en agentia met gevaarlijke eigenschappen

Verfraaiing van arbeidsplaatsen

Voedselveiligheid

Werken met externen