Nieuwe webpagina's

Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkt momenteel aan de bouw van een nieuwe website. Zo kunnen we je in de toekomst nog beter van dienst zijn. Op deze pagina kun je de eerste uitgewerkte thema’s online raadplegen.

Begeleiding van leerlingen

Leerlingen met autisme

Leerlingen met een verstandelijke beperking

Trajectbegeleiding in het volwassenenonderwijs

Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Vrijstellingenbeleid, toelatingsproeven en plaatsingstoetsen vwo

Bestuurszaken

Auteursrechten

Bestuurdersaansprakelijkheid (vanaf 12/10/2020)

Bestuurlijke samenwerking en schaalvergroting

Charter van goed bestuur

Fusie(procedures) van vzw's juridisch bekeken

Fusieprocessen

GDPR

Instrumenten en ondersteuning

Kwaliteitsvol besturen

Missie, visie en kernwaarden

Onderwijsbemiddeling

Organisatiestructuur

Professionalisering voor besturen

Profiel van een bestuurder

Scholengemeenschappen

Sociale verkiezingen

UBO-register

Veel voorkomende afkortingen

Didactiek en leerplannen

Achtergrond bij ontwikkelvelden

Afstandsleren

Artistieke vorming, beeld en muziek

Basisoptie opstroomoptie

Basisoptie voeding en horeca

Bewegingsgezinde school

CLIL

Computationeel denken

Curriculum buitengewoon onderwijs (buso)

Differentiatie in het secundair onderwijs

Differentiëren in het basisonderwijs

Duaal leren

Educaties over maatschappelijke thema's

Evaluatie in het secundair onderwijs

Geletterdheid

Gemeenschappelijk funderend leerplan

Gemeenschappelijk leerplan ICT eerste graad

Het jonge kind (kleuteronderwijs)

Implementatie

Informatica/ICT huidige tweede en derde graad

Inspirerend burgerschap

Inzetten van media

Krachtige leeromgeving

Leerlingen evalueren in het basisonderwijs

Leervermogen van leerlingen

Lichamelijke opvoeding

Maatschappelijke vorming

Mens en maatschappij

Muzische vorming

Naar ZillSite

Nederlands eerste graad

Nederlands tweede taal

Observerende en oriënterende eerste graad

OKAN

Ondersteuning leerplantool

Ondersteuning pedagogische begeleiding (vanaf oktober 2020)

Onderzoekend en ontwerpend leren

Opleidingsprofielen en leerplannen

Project algemene vakken

Referentiekaders volwassenenonderwijs

Structuur volwassenenonderwijs

Taalgericht vakonderwijs

Taalonderwijs Frans

Taalonderwijs Nederlands

Talenbeleid

Techniek eerste graad

Thematisch werken en belangstellingscentra

Visie op vorming

Wetenschappen en techniek (wereldoriëntatie)

Wiskundeonderwijs

Financieel beheer en inkoopbeleid

Dienstverlening

Fiscaal attest voor kinderopvang

Fiscale fiches

Fiscale kalender

Inkoopbeleid algemeen

Jaarverslag

Onroerende voorheffing

Overheidsopdrachten

Vergoedingen voor bestuurders

Identiteitsontwikkeling

Inspirerend burgerschap

Katholieke dialoogschool

Kwaliteitsvol besturen

Leeftocht

Missie, visie en kernwaarden

Pastoraal op school

Infrastructuur

Andere subsidieprocedures

Bestek

Brandveiligheid

Capaciteit

DBFM

Dienstverlening

Eigendomssituaties

Huursubsidies

Lening

Masterplanning

Omgevingsvergunning

Opmaak projectdossier

Reguliere subsidieprocedures

Relatie tussen eigenaar en schoolbestuur

Kwaliteitsontwikkeling

Evaluatiebox basisonderwijs

Inspectie 2.0

Kwaliteitsinstrumenten

Kwaliteitsvol besturen

Referentiekader onderwijskwaliteit

Schoolwerkplanning

Visie op kwaliteitsontwikkeling

Personeelsbeleid

Erkenning van verworven competenties

Internationalisering

Leiderschapsontwikkeling

Professionaliseringsplan

Re-integratie

Sociale verkiezingen

Verenigingswerk

Vrijwilligerswerk

Wijk-werken

Schoolorganisatie

Auteursrechten

Capaciteit

GDPR

Onderwijsbemiddeling

Onderwijsplanning

Scholengemeenschappen

Welzijn op het werk

Arbeidsmiddelen

Arbeidsongevallen en EHBO

Basiseisen arbeidsplaatsen

Beschermingsmiddelen

Brandveiligheid

Ergonomie

Extern leefmilieu

Extra-murosactiviteiten (sport en spel)

Gezondheidsbescherming

Gezondheidstoezicht

Organisatorische structuren

Sociale verkiezingen

Stoffen en agentia met gevaarlijke eigenschappen

Verfraaiing van arbeidsplaatsen

Voedselveiligheid

Werken met externen