Instructiefilmpjes

Instructiefilmpje 1 : In- en uitloggen in LLinkid

Instructiefilmpje 2 : De tab leerplannen van LLinkid

 

Instructiefilmpje 3 : Bekijken van een leerplan in LLinkid

Instructiefilmpje 4 : Leraars uitnodigen voor LLinkid

Instructiefilmpje 5 : Groepen aanmaken

Instructiefilmpje 6 : Vorderingsplannen maken in LLinkid