Het inschrijvingsbeleid van een school is enerzijds bepaald door de complexe regelgeving, maar is tegelijk ook ingebed in een ruimer pedagogisch beleid van de school.

Eerdere inschrijvingsregels konden niet verhinderen dat voor sommige scholen nog steeds kampeerrijen gevormd werden tijdens inschrijvingsperiodes. Daarnaast moesten ook heel wat scholen complexe inschrijvingsregels blijven volgen, hoewel ze toch elke leerling inschrijven.

Vorig schooljaar bereikte de Vlaamse Regering een akkoord om het inschrijvingsrecht te herschrijven, waardoor kamperen voor de school tot het verleden behoort. Ook schaft ze voor scholen die niet moeten weigeren, de meeste inschrijvingsregels af. De grondwettelijk gewaarborgde vrije schoolkeuze blijft daarbij het leidend principe. Ook het maximaliseren van de capaciteit van scholen blijft een doel.

De volgende twee uitgangspunten vormen de basis van de wijzigingen:

  • Scholen met genoeg plaats gaan in op elke inschrijvingsvraag en weigeren niemand. Voor die scholen vervallen heel wat regels en worden inschrijvingen eenvoudiger.
  • Scholen met capaciteitstekort die (mogelijk) moeten weigeren, worden verplicht om leerlingen digitaal aan te laten melden vooraleer ze in te schrijven.

Op 24 april nam het Vlaams Parlement het voorstel aan voor een nieuw inschrijvingsrecht. De nieuwe regels werden op 26 juli in het Belgisch staatsblad gepubliceerd en zullen gelden voor de inschrijvingen van leerlingen in het schooljaar 2019-2020 met het oog op hun lesbijwoning in het schooljaar 2020-2021.

Je kan terecht bij de medewerkers van de Dienst Lerenden voor informatie over de wettelijke bepalingen.

Wil je ondersteuning om in je buurt in gesprek te gaan met andere scholen, de gemeente, relevante partners… dan kan je terecht bij de regionale ankerfiguren besturen en de BOS-begeleiders

Documentatie

20 november 2019

Gisteren publiceerde AGODI de aangepaste omzendbrieven over het inschrijvingsrecht.
Met die aanpassingen is meteen ook duidelijk dat de verwachte financiële ondersteuning voor aanmeldende scholen beschikbaar is. Daarnaast wordt er ook duidelijkheid gegeven over de wijze waarop scholen voor gewoon onderwijs de melding doen als ze willen werken met digitale aanmeldingen.