30 januari 2020

Zoals bekend werd het ondersteuningsmodel voorbereid, opgevolgd en aangestuurd door een stuurgroep, met een vertegenwoordiging van de onderwijskoepels, het GO!, de onderwijsvakbonden, CLB en de overheid.

29 januari 2020

Kathleen Krekels vertrok vanuit een casus in de krant Het Laatste Nieuws, waaruit alvast bleek dat men voorzichtig moet zijn met (sommige) krantenberichten: een zaak van kindermishandeling, waarbij een CLB niet adequaat opgetreden zou zijn. Het ruimere thema van de vraag om uitleg was natuurlijk wel veel interessanter en belangrijk.

29 januari 2020

Met deze vraag om uitleg van Koen Daniëls zaten we helemaal terug in de vragen over de dutjestaks. Maar de vragensteller gebruikte daarbij ook een bijkomende insteek, met name een bekwaamheidsbewijzenkwestie.

29 januari 2020

Kort na de kerstvakantie hadden enkele kranten melding gemaakt van het cijferwerk van onze collega Gino De Meester i.v.m. leerlingen die tussen 1 oktober 2018 en 1 februari 2019 van studierichting veranderden in het secundair onderwijs. Jan Laeremans en Hannelore Goeman maakte er beiden een vraag om uitleg van. Hoe kon een en ander verbeterd worden aan dat zgn. watervalsysteem (cf.

29 januari 2020

Jo Brouns legde een verband tussen een recent krantenbericht en een passage uit de beleidsnota Onderwijs van minister Weyts. Vanaf september zou het Kortrijkse bedrijf Signpost namelijk aan één op de vijf middelbare scholen toetssoftware leveren, een investering die de leraar op termijn heel wat correctiewerk en planlast kon besparen.

22 januari 2020

Voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs geldt het principe dat het verslag beschikbaar moet zijn bij inschrijving. In het verleden werd beslist dat het ook volstaat om bij inschrijving een voorlopig document van het CLB  voor te leggen. Er werd bevestigd dat die werkwijze verder gezet kan en mag worden.

16 januari 2020

Uitzonderlijk neem ik hier ook kort een actuele vraag op aan een andere minister dan de onderwijsminister, met name aan de vorige onderwijsminister en nu minister van onder andere Werk, Hilde Crevits. Alweer twee vragenstellers, Tom Ongena en Allessia Claes.

16 januari 2020

De huidige beleidscontracten tussen school en CLB lopen eind dit schooljaar af. Het decreet leerlingenbegeleiding verplicht scholen om vanaf 1 september 2020 samenwerkingsafspraken te maken met een CLB. Nieuw is dat de school daartoe het initiatief neemt.

14 januari 2020

Hannelore Goeman schetste accuraat en samengebald het recentste stukje van de geschiedenis van zorgondersteuning voor bepaalde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs, in afwachting van het nieuwe zgn. Begeleidingsdecreet, waarover in de eerste fase van de nieuwe legislatuur al heel wat pennen in beweging kwamen.

09 januari 2020

Tijdens de eindejaarsperiode kwamen de herexamens in het nieuws.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.