19 januari 2021

'Samen tegen onbetaalde schoolfacturen' biedt gratis een begeleidingstraject aan je school aan. Tijdens het gratis nascholingsproject bouw je een armoede- en kostenbewust beleid uit met je school (gewoon en buitengewoon) basis- of secundair onderwijs.

05 januari 2021

De mandaten van de meeste schoolraden lopen op 31 maart 2021 af. De schoolraad kan samengesteld worden via afvaardiging uit onderliggende raden die volgens het participatiedecreet zijn opgesteld. Onderliggende raden waarvan het mandaat afloopt, zetten zelf de nodige stappen, uiteraard met ondersteuning door directie en schoolbestuur. 

05 januari 2021

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft, samen met de andere onderwijsverstrekkers, een samenwerkingsakkoord ondertekend met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. 

15 december 2020

Inschrijven van leerlingen: enkele aandachtspunten

Schrijf je leerlingen in die dit schooljaar van school veranderen?

Leerlingen behouden het recht om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, ook al kan hun inschrijving nu niet fysiek gebeuren.

Er zijn verschillende alternatieven denkbaar, zoals:

10 december 2020

Volgende week bekijken de begeleidende klassenraden waar de leerlingen staan op het einde van het eerste trimester. Welke vooruitgang hebben ze geboekt? Waar moet bijgestuurd worden? Voor sommige leerlingen zal dat gepaard gaan met een advies om een andere studiekeuze te maken. Klassenraden gaan daarbij niet over één nacht ijs en zullen zo’n advies goed afwegen en motiveren.

10 december 2020

Er bereiken ons verschillende signalen dat corona ons voor grotere uitdagingen stelt om voor leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs een inclusief traject te (blijven) realiseren. Leerkrachten en leerlingen doen hun uiterste best om alle regels om het virus te bestrijden te volgen.

25 november 2020

Scholen met GOK-uren bevinden zich nu in het derde jaar van de GOK-cyclus. In het derde projectjaar controleert de inspectie normaliter de aanwending van de GOK-uren. Dit jaar gaat deze controle niet door.

24 november 2020

In het kader van de onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) organiseren heel wat lagere scholen voor hun leerlingen van de derde graad klas- en schoolbezoeken in scholen secundair onderwijs. Deze activiteiten verruimen de horizon van de leerlingen, waardoor ze beter geïnformeerd zijn voor de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.

19 november 2020

De evaluatieperiode op het einde van het eerste trimester kadert in een optimale onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen. Ze geeft leerlingen zicht op waar ze staan, leraren en klassenraden op waar ze hun leerlingen kunnen ondersteunen en bijsturen. Dit is dit keer, gezien de lange periode van afstandsonderwijs vorig schooljaar, nog meer het geval. 

18 november 2020

Op het einde van dit schooljaar vinden voor de eerste keer de delibererende klassenraden plaats voor de leerlingen van het tweede leerjaar A en B binnen het gemoderniseerde secundair onderwijs. De delibererende klassenraden vormen het sluitstuk van een traject dat begint te lopen vanaf de eerste schooldag.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.