Algemeen reglement en arbeidsreglement in het volwassenenonderwijs

Algemeen reglement:

Het algemeen reglement van het personeel van het katholiek volwassenenonderwijs regelt, binnen het raam van de aanwervingovereenkomst, de algemene arbeidsverhoudingen tussen de inrichtende machten en de gesubsidieerde leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het ondersteunend personeel van het katholiek volwassenenonderwijs waarop het decreet Rechtspositie van 27 maart 1991 van toepassing is.

Aanvullende bepalingen omtrent de arbeidsverhoudingen tussen de inrichtende macht en haar gesubsidieerde personeelsleden worden opgenomen in het arbeidsreglement van het centrum.

Dit Algemeen reglement werd op 24 maart 2011 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het Katholiek Onderwijs (CPCKO). Hierin zetelen naast vertegenwoordigers van de Vereniging van de Inrichtende Machten van het Katholiek Onderwijs (VIMKO) en het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO)  ook vertegenwoordigers van de vakorganisaties, met name van ACOD-onderwijs, COC, COV en VSOA-onderwijs.

 

Arbeidsreglement:

Het nieuw model van arbeidsreglement en bijhorende leidraad die ter beschikking gesteld worden aan het lokaal overleg zijn het resultaat van besprekingen binnen het Centraal Paritair Comité van het Katholiek Onderwijs. Hierin zetelen vertegenwoordigers van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de Vereniging van Inrichtende Machten van het Katholiek Onderwijs (VIMKO) en de vakorganisaties ACOD-onderwijs, COC, COV en VSOA-onderwijs.

Het model heeft als basisdoelstelling het proces te faciliteren dat lokaal moet leiden tot een goedgekeurd arbeidsreglement. Om vanuit het model te komen tot een concreet arbeidsreglement is het in feite enkel nodig de concretisering die in een aantal artikelen voorzien is in functie van de lokale (centrum)situatie, in te vullen.

Het is niet de bedoeling dat hoofdstukken of artikelen uit het model weggelaten worden. Bepaalde artikels bevatten immers verplichtingen uit hogere rechtsbronnen, onder meer het algemeen reglement, decretale en wettelijke verplichtingen of regelgeving die vervat is in besluiten van de Vlaamse regering of koninklijke besluiten.

De bedoeling is ook dat er uniformiteit komt in de arbeidsreglementen van de katholieke centra. Uiteraard kan het model lokaal aangevuld worden met bijkomende bepalingen.

Mededelingen: