Adviesraad lerarenopleiding

Ervaringen en inzichten uit de lerarenopleidingen en uit het afnemend onderwijsveld worden hier samengebracht. 

De adviesraad adviseert de raad van bestuur over het beleid en standpuntbepaling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen met een bijzondere focus op de inhoudelijke aspecten van de lerarenopleidingen. Dit kan zowel op vraag van de raad van bestuur en/of het directieteam, als op eigen initiatief van één of meerdere van de leden van de adviesraad.

Samenstelling

De adviesraad is als volgt samengesteld:

 • Twee tot maximaal vier vertegenwoordigers van elke hogeschool met een lerarenopleiding, die behoort tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Lies Dalemans, Thomas More Mechelen
  • Thomas De Baets, LUCA School of Arts
  • Greet Decin, UCLL
  • Ann Derycke, VIVES
  • Liesbeth Hens, Arteveldehogeschool
  • Ann Martin, Odisee
  • Noël Selis, VIVES
  • Katelijne Van der Pas, Thomas More Kempen
  • Gert Van Gestel, Karel De Grote Hogeschool
  • Maarten Vanvolsem, LUCA School of Arts
 • Twee tot maximaal vier vertegenwoordigers van de KU Leuven
  • Lisa Brille, KU Leuven
  • Bregt Henkens, KU Leuven
  • Bea Maes, KU Leuven
  • Veerle Mommaerts, KU Leuven
 • Een expert uit de vicariaten, voorgedragen door de vergadering van vicarissen, bisschoppelijk afgevaardigden of bisschoppelijk gedelegeerden
  • Hein Van Renterghem
 • Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen behoren tot de adviesraad:
  • Lieven Boeve, directeur-generaal
  • Machteld Verhelst, pedagogisch directeur 
  • Daniel De Coen, directeur van de dienst Identiteit & kwaliteit, de dienst waaronder de adviesraad ressorteert
  • Frederik Maes, expert lerarenopleiding van de dienst Identiteit & kwaliteit
  • verantwoordelijken voor de niveaugebonden teams van de dienst Curriculum & vorming:
   • Anne Verhoeven voor het bao
   • Cindy Lammens voor het so
   • Tom Vermeulen voor het buo
   • Kurt Berteloot voor het post-initieel onderwijs
 • Ad hoc kunnen personeelsleden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen of externen op de adviesraad worden uitgenodigd.

De samenstelling van de adviesraad wordt bepaald, c.q. bekrachtigd door de raad van bestuur. De leden participeren in het overleg en formuleren standpunten namens de organisatie of de geleding die zij vertegenwoordigen en spreken niet vanuit de eigen particuliere situatie. De leden nemen de standpunten mee van de groep waardoor ze werden afgevaardigd, en dit met het oog op het algemene belang van het katholiek onderwijs. Ze koppelen de standpunten van de adviesraad terug naar hun groep. Ze hebben proactief ook zelf een signaalfunctie met betrekking tot basisdossiers.

Voorzitterschap

De directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de voorzitter van de adviesraad lerarenopleiding. Bij zijn afwezigheid neemt de directeur van de dienst Identiteit & kwaliteit het voorzitterschap waar.

Coördinatie

De coördinatie berust bij de expert lerarenopleiding binnen de dienst Identiteit & kwaliteit, die tevens verantwoordelijk is voor de opvolging en terugkoppeling.

Profiel leden adviesraden

De leden participeren in het overleg en formuleren standpunten namens de organisatie of de geleding die zij vertegenwoordigen en spreken niet vanuit de eigen particuliere situatie. De leden nemen de standpunten mee van de groep waardoor ze werden afgevaardigd, en dit met het oog op het algemene belang van het katholiek onderwijs. Ze koppelen de standpunten van de adviesraad terug naar hun groep. Ze hebben proactief ook zelf een signaalfunctie met betrekking tot basisdossiers.

Doelen

 • Aansluitend bij zijn opdracht adviseert de adviesraad de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • De adviesraad bevordert de samenwerking tussen de verschillende lerarenopleidingen en het werkveld met als doel de vorming van de leraar, de voorbereiding op het leraar zijn en de (aanvangs)begeleiding en blijvende professionalisering van leraren te optimaliseren.
 • Om dit doel te kunnen realiseren, wordt de adviesraad geïnformeerd over ontwikkelingen in het Vlaamse onderwijsbeleid (kabinet, administratie, inspectie, Vlaamse Onderwijsraad, …) voor zover die van belang zijn voor de samenwerking tussen lerarenopleidingen en de rest van het onderwijs. Belangrijke pedagogische ontwikkelingen binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen in verband met de leerplannen/leerdoelen/ pedagogische en didactische concepten worden besproken en afgetoetst.
 • Daarenboven versterkt de adviesraad de samenwerking tussen alle lerarenopleidingen die tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen behoren.
 • Ten slotte onderzoekt de adviesraad op welke manier de fundamentele beleidsopties en strategische doelen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in synergie met de lerarenopleidingen gerealiseerd kunnen worden.