Nieuws gewoon secundair onderwijs

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon secundair onderwijs.

10 december 2020

Er bereiken ons verschillende signalen dat corona ons voor grotere uitdagingen stelt om voor leerlingen met een verslag in het gewoon onderwijs een inclusief traject te (blijven) realiseren. Leerkrachten en leerlingen doen hun uiterste best om alle regels om het virus te bestrijden te volgen.

10 december 2020

De Vlaamse Regering heeft in het regeerakkoord 2019-2024 beslist om het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen op te heffen. Volgend op deze beslissing houdt SYNTRA Vlaanderen op te bestaan op 1 januari 2021 en neemt het Departement Werk en Sociale Economie de bevoegdheden met betrekking tot de werkplekcomponent in duaal leren en andere alternerende opleidingen over.

09 december 2020

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

09 december 2020

Op vrijdag 18  december ontvangen de gesubsidieerde personeelsleden hun eindejaarstoelage 2020. Het bedrag van de eindejaarstoelage vinden ze vanaf deze datum op hun persoonlijke salarisbrief via Mijn Onderwijs Personeel.

02 december 2020

De vervanging van een afwezigheid van minstens 10 werkdagen die start in de 14 kalenderdagen vóór de kerstvakantie wordt volgens de geldende regeling niet bezoldigd of zal pas bezoldigd worden vanaf de eerste dag na de kerstvakantie. Die regel blijft geldig. 

25 november 2020

De overheid lanceerde een interessante communicatiecampagne voor onze leerlingen.

25 november 2020

Scholen met GOK-uren bevinden zich nu in het derde jaar van de GOK-cyclus. In het derde projectjaar controleert de inspectie normaliter de aanwending van de GOK-uren. Dit jaar gaat deze controle niet door.

24 november 2020

Op 13 november 2020 heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt als tegemoetkoming in de kosten voor Corona.

24 november 2020

In het kader van de onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) organiseren heel wat lagere scholen voor hun leerlingen van de derde graad klas- en schoolbezoeken in scholen secundair onderwijs. Deze activiteiten verruimen de horizon van de leerlingen, waardoor ze beter geïnformeerd zijn voor de overstap van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs.

23 november 2020

Reeds heel wat secundaire scholen hebben ingeschreven op de raamovereenkomst schoolboeken secundair onderwijs van DOKO. Op deze wijze zijn ze in orde met de wetgeving overheidsopdrachten en moeten ze niet zelf een aanbesteding organiseren.

Pagina's