Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

27 november 2018

Directeur-generaal Lieven Boeve verwelkomt de nieuwe directies van het basisonderwijs van de regio’s Antwerpen en West-Vlaanderen. Nadien volgt de kennismaking met alle diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

22 november 2018

Door de nieuwe inschrijvingsregels moeten gewone basisscholen en gewone secundaire scholen tegen 15 januari 2019 tal van beslissingen nemen voor het inschrijven van leerlingen. Ze moeten beslissen of ze leerlingen weigeren of niet, of ze aanmelden, of ze dat samen doen of alleen en met welk aanmeldingssysteem ze werken.

22 november 2018

Op dinsdag 20 november vergaderden we met een afvaardiging van de kleine types over de nota met enkele principes waarvoor er nog geen politiek gedragen akkoord was.

21 november 2018

We bezorgen je maandelijks de verslagen van de directiecommissies. Die verslagen mag je niet lezen als mededelingen of standpunten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze zijn een zo getrouw mogelijke weergave van vertolkte meningen en standpunten van de aanwezige directeurs die je altijd binnen een discussie moet kaderen.

20 november 2018

Begrijpend leesexpert Kees Vernooy formuleerde volgende formule voor goed begrijpend leesonderwijs: BL = TO x TL x LM x VK x WK x LS . Met andere woorden, begrijpend leesonderwijs is een combinatie van inzetten op taalontwikkeling (TO), technisch lezen (TL), leesmotivatie (LM), voorkennis (VK), woordkennis (WK) en leesstrategieën (LS).

15 november 2018

Op de externe stuurgroep van woensdag 14 november 2018 werd een nieuwe versie voorgesteld van de nota over de open end financiering ondersteuning kleine types. Deze nota heeft nog geen politiek gedragen akkoord.

14 november 2018

Ondanks onze inspanningen om de bestellingen van didactisch materiaal voor onze basisscholen correct en binnen redelijke termijnen op te volgen, komen er op onze verzenddienst momenteel veel telefonische vragen toe over de laattijdige levering van dat materiaal. Het gaat over affiches, leerplanboeken Zin in leren! Zin in leven!, leerplanklappers …

13 november 2018

VCOV, de ouderkoepel van het Vrij Onderwijs, heeft een splinternieuwe website. Ga op verkenning naar alle nieuwigheden en wetenswaardigheden die VCOV te bieden heeft. VCOV brengt graag deze informatie onder de aandacht:

13 november 2018

Een aantal structuurwijzigingen zoals de oprichting/fusie van scholen, de herstructurering van scholen, structuurwijzigingen aan internaten, de herschikking van het studieaanbod over bestaande vestigingsplaats en de wijziging in de samenstelling van scholengemeenschappen ressorteren onder de interne planningsronde.

12 november 2018

Een ‘populair’ thema bij Vlaams Parlementsleden.

Pagina's