Nieuws

Hier kan je alle nieuws raadplegen voor het gewoon basisonderwijs.

22 januari 2020

Eekhout Academy plaatst een aantal vormingen in de kijker:

20 januari 2020

De uitbreiding 0 tot 2,5 jaar staat sinds augustus 2019 online. Als gebruiker (bu)bao willen we je beluisteren, je bedenkingen en vragen meenemen als we de uitbreiding een laatste keer herwerken. Eind juni 2020 maken we de uitbreiding 0 tot 2,5 jaar definitief.

24 januari 2020

 

Deze avond woont directeur-generaal Lieven Boeve de opening bij van het nieuwe schoolgebouw ‘Kleutersbaan’. Na een kennismaking met het schoolgebouw en een filmpje over de ontstaansgeschiedenis zal hij de aanwezigen toespreken. Kleutersbaan 21 in Buizingen.

 

16 januari 2020

Het was druk voor Onderwijs in deze plenaire vergadering: eerst vier vragenstellers, vervolgens twee en voor dit thema drie vragenstellers. Het bekritiseerde thema ging ook terug op een dossier van de Vlaamse regering van 20 december 2019.

16 januari 2020

De huidige beleidscontracten tussen school en CLB lopen eind dit schooljaar af. Het decreet leerlingenbegeleiding verplicht scholen om vanaf 1 september 2020 samenwerkingsafspraken te maken met een CLB. Nieuw is dat de school daartoe het initiatief neemt.

15 januari 2020

Koen Daniëls herinnerde iedereen aan het Decreet einddoelen van vorige legislatuur. Intussen waren er eindtermen voor de 1ste graad van het secundair onderwijs en die moesten de schoolbesturen (al of niet via hun verenigingen) dan gebruiken om daarmee, indien gewenst, eigen leerplannen te maken in het kader van hun eigen pedagogisch project.

15 januari 2020

De vraag om uitleg van Jan Laeremans zat ook in de sfeer van de eerdere vraag van Loes Vandromme over de engagementsverklaring over onderwijskwaliteit.

15 januari 2020

Op maandag 3 februari 2020 worden de leerlingenaantallen vastgesteld om de middelen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar te berekenen. Velen maken graag een prognose voor de omkadering van 2020-2021. Meer informatie vind je onder het thema Omkadering.

14 januari 2020

Hannelore Goeman schetste accuraat en samengebald het recentste stukje van de geschiedenis van zorgondersteuning voor bepaalde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs, in afwachting van het nieuwe zgn. Begeleidingsdecreet, waarover in de eerste fase van de nieuwe legislatuur al heel wat pennen in beweging kwamen.

Pagina's