In dialoog mei-juni 2017

Werkingsmiddelen van scholen en internaten – euro’s en koopkracht

Hoe is de koopkracht van onze scholen geëvolueerd? Trui Vermeersch geeft de trend weer sinds het decreet inzake de werkingsmiddelen in 2008-2009 van kracht werd. Een koopkrachtdaling van 11% in het gewoon basisonderwijs en 6% in het gewoon secundair onderwijs. De overheid bespaar-de honderden miljoenen. Een besparing die steeds zwaarder zal doorwegen.

Modernisering secundair onderwijs

Vijf jaar gelden presenteerde het toenmalige VVKSO zijn visie op de toekomst van het secundair onderwijs in de zogenaamde kleurennota. Het uitgangspunt was om met de leerling als focus ster-ke punten te borgen en voor andere punten na te gaan hoe en wat we kunnen verbeteren. De Vlaamse Regering is nu aan zet. Met het verschijnen van de conceptnota’s basisonderwijs-eerste graad en tweede-derde graad in mei 2016, het addendum bij de conceptnota en de mededeling in resp. januari en maart 2017 komt de modernisering van het secundair onderwijs in een stroomver-snelling.

Kwaliteitsvol evalueren in het basisonderwijs

Sinds 1968 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen de interdiocesane proeven (IDP). IDP is in de loop der jaren uitgegroeid tot een sterk instrument voor interne kwaliteitsontwikkeling, zo bleek begin dit jaar uit de resultaten van een valideringsonderzoek. De komst van het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs, Zin in leren! Zin in leven!, daagt ons nu uit om IDP grondig te herbekijken. We werken aan een evaluatiebox, volledig in de lijn met het gedachtegoed van Zill! en bovendien met de sterke punten van IDP.. De ambitie blijft dezelfde: scholen stimuleren om met de verbeterpunten aan de slag te gaan en hun eigen onderwijsaanpak een spiegel voor te houden.

Hoe krijgt taalbeleid vorm op school?

Alle scholen voeren impliciet of expliciet een taalbeleid om aan de veranderende taalbehoeften van alle leerlingen in een superdiverse en gemediatiseerde wereld tegemoet te komen. Elke school kan daarvoor op ondersteuning van de pedagogische begeleiding rekenen. Taalbegeleiders ondersteunen specifiek basis- en secundaire scholen met meer dan 35% SES-leerlingen om dat taalbeleid mee vorm te geven. In dit artikel verkennen we de taalbegeleiding inhoudelijk en procesmatig aan de hand van vier praktijkillustraties.

Het nieuwe leerplanconcept basisonderwijs in het referentiekader voor onderwijskwaliteit

Zin in leren! Zin in Leven! is het nieuwe leerplanconcept voor het katholiek basisonderwijs. Het wordt bijna gelijktijdig ingevoerd met een nieuw referentiekader voor onderwijskwaliteit. Dat biedt scholen de kans om vanuit het leerplanconcept doelbewust aan kwaliteitsontwikkeling te doen.

En verder:

Downloads