In dialoog januari-februari 2017

06 Verbindend schoolklimaat

Voor de meeste directeurs, leraren, ondersteunend personeel, leerlingen en ouders is samenleven op school elke dag opnieuw een boeiende uitdaging. Maar wat als het moeilijk gaat? Wat als de relatie tussen de school, de leerling en zijn ouders vertroebelt en er zware conflicten ontstaan? Hoe kan een school dan nog inzetten op het behoud van die relatie? Als school denk je daar best vooraf over na. Je kunt dan kiezen voor een schoolbeleid dat inzet op verbinding en het herstelgericht omgaan met conflicten. Een visie over verbindend schoolklimaat en een getuigenis.

19 Bakstenen en belastingen

Voor scholen bestaan diverse gunstmaatregelen op het vlak van belastingen. Maar diversificatie en uitbreiding van activiteiten, zoals het verhuur van lokalen en het verstrekken van bepaalde diensten, hebben gevolgen voor de fiscale situatie van een vzw schoolbestuur. Waar moeten we binnen ons schoolbestuur op letten?

12 Hoe een onderwijsdecreet tot stand komt: Lerarenopleiding

De theorie van onze parlementaire democratie zegt dat het Vlaams Parlement decreten maakt. Onwaar is dat niet, maar de echte praktijk is complexer en genuanceerder. Onderwijsdecreten kunnen omwille van hun complexiteit eigenlijk nooit het werk zijn van één of meer Vlaams Parlementsleden, zoals we op grond van de theorie wel zouden kunnen vermoeden. Hebben die Vlaams Parlementsleden dan helemaal geen inbreng of impact (meer)? We beschrijven de genese van een onderwijsdecreet aan de hand van het dossier lerarenopleidingen.

28 Toekomstgerichte innovatie voor het volwassenenonderwijs

De overheid legt nieuwe klemtonen voor het volwassenenonderwijs. Heel wat veranderingen kunnen weerstanden oproepen. Het lijken donkere wolken, maar er zijn ook kansen. Hoe kunnen we anders, vernieuwend en creatief de zon door de wolken laten schijnen? Hoe als CVO reageren op die uitdagingen? Hoe kan het CVO zelf de hand aan de ploeg slaan?

34 Vormen en implicaties van de STEM-dynamiek in het Vlaamse secundair onderwijs

Schoolbesturen grijpen de actuele dynamiek rond STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) aan om te reflecteren op hun vormingsaanbod. Een aantal scholen ontwikkelde een pedagogisch-didactisch STEM-initiatief in de eerste graad. Er zijn ook scholen die deelnemen aan het onderzoeksproject STEM@school of actief zijn als lid van het ‘Vlaams Lerend Netwerk STEM so’. Welke aandachtspunten komen naar voren uit de eerste ervaringen?

39 Duaal leren: oude wijn in nieuwe zakken?

Is ‘duaal leren’ het toverwoord voor het ‘opwaarderen’ van het onderwijs voor Leren en werken – zoals ze het wel eens laten uitschijnen – of is het eerder oude wijn in nieuwe zakken? En als het dan toch anders pretendeert te zijn, hoe verhoudt het zich dan ten opzichte van de huidige onderwijsvormen? Een situatieschets vanuit het jongerenperspectief.

EN VERDER

  • 05 Edito: Het vierde jaar van de legislatuur
  • 26 Pro en Contra: Frisdrankenautomaten
  • 33 Boekrecensies
  • 44 Drieluik: Vroegtijdig schoolverlaten… onder leraren
  • 50 Geloven vandaag: Jezus is niet los verkrijgbaar

Downloads