Vanaf 1 januari 2015 kan het CLB attesten type basisaanbod en type 9 schrijven en geen attesten meer voor type 1 en 8. Voor de leerlingen die voor 1/9/2015 instappen in het buitengewoon onderwijs, blijft hun huidig attest geldig tot het einde van het onderwijsniveau (BuBaO/BuSO) waarin ze zitten op 30 juni 2015.

Het voltijds buitengewoon onderwijs

De meeste leerlingen volgen het voltijds buitengewoon onderwijs
Dit leunt in grote lijnen aan bij het leeftijdsschema van het gewoon onderwijs en wordt ingericht op drie niveaus:

 • het buitengewoon kleuteronderwijs (BuKO); 2,5 - 6 (max. 8) jaar
 • het buitengewoon lager onderwijs (BuLO); 6 - 13 (max. 15) jaar
 • het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO); (12) 13 - 21 (21+) jaar

Het buitengewoon onderwijs is ingedeeld in 8 types. Deze types worden in het M-decreet geherdefinieerd.
M-decreet: Nieuwe typologie in het buitengewoon onderwijs 

Het buitengewoon kleuter- en buitengewoon lager onderwijs

Het buitengewoon basisonderwijs is ingedeeld in 8 types op basis van de beperking van de leerling.

 • Type Basisaanbod: voor leerlingen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen.
 • Type 2: leerlingen met een verstandelijke beperking
 • Type 3: leerlingen met een emotionele of gedragsstoornis
 • Type 4: leerlingen met een motorische beperking
 • Type 5: leerlingen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of verblijven in een preventorium
 • Type 6: leerlingen met een visuele beperking
 • Type 7: leerlingen met een auditieve beperking of een spraak- en taalstoornis
 • Type 9: leerlingen met een autismespectrumstoornis en (rand-) normaalbegaafdheid

Lees voor de uitgebreide definities M-decreet: Nieuwe typologie in het buitengewoon onderwijs

Voor het type basisaanbod bestaat geen kleuteronderwijs.

Type 1 en 8 blijven bestaan voor de leerlingen die vóór 1 januari 2015 al een attest 1 of 8 hadden.

Bij het omschrijven van doelgroepen voor leerlingen met SOB  gaan we uit van de onderwijsbehoeften en de noodzakelijke leerondersteuning.

Het buitengewoon secundair onderwijs

Jongeren van 13 tot 21 jaar met specifieke onderwijsbehoeften kunnen terecht in het buitengewoon secundair onderwijs.

Het buitengewoon secundair onderwijs is ingedeeld in 7 types en in 4 opleidingsvormen. De indeling in types gebeurt net zoals in het buitengewoon basisonderwijs op basis van de beperking van de leerling. 

 • Type Basisaanbod: voor jongeren voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen.
 • Type 2: jongeren met een verstandelijke beperking
 • Type 3: jongeren met een emotionele of gedragsstoornis
 • Type 4: jongeren met een motorische beperking
 • Type 5: jongeren die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of verblijven in een preventorium
 • Type 6: jongeren met een visuele beperking
 • Type 7: jongeren met een auditieve beperking of een spraak- en taalstoornis
 • Type 9: jongeren met een autismespectrumstoornis en (rand-) normaalbegaafdheid

Lees voor de uitgebreide definities: M-decreet: Nieuwe typologie in het buitengewoon onderwijs

Type 1  blijft bestaan voor de leerlingen die vóór 1 januari 2015 al een attest  type 1 hadden.

De 4 opleidingsvormen streven elk een bepaalde doelstelling na voor de leerlingen. Er kunnen leerlingen uit verschillende types in terecht.

 • Opleidingsvorm 1 (type 2, 3, 4, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval op arbeidsdeelname in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is.
 • Opleidingsvorm 2 (type 2, 3, 4, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op tewerkstelling in een werkomgeving waar in ondersteuning voorzien is.
 • Opleidingsvorm 3 (type basisaanbod, 3, 4, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en participeren en op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.
 • Opleidingsvorm 4 (type 3, 4, 5, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is, en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu, al dan niet met ondersteuning.

Bij het omschrijven van doelgroepen voor leerlingen met SOB  gaan we uit van de onderwijsbehoeften en de noodzakelijke leerondersteuning.

Toelatingsvoorwaarden

Om je in te schrijven in het buitengewoon onderwijs heb je een inschrijvingsverslag nodig. Daar staat in welk type en/of welke opleidingsvorm van buitengewoon onderwijs het beste bij jou passen. Het CLB bezorgt het attest voor buitengewoon onderwijs aan de ouders na een onderzoek. Je kan alleen inschrijven in het type dat het inschrijvingsverslag vermeldt.

Voor speciale probleemgroepen, zoals kinderen en jongeren met een meervoudige handicap, autistische kinderen en jongeren, en extreem moeilijk te behandelen jongeren, wordt steeds naar het meest geschikte type van buitengewoon onderwijs gezocht.

Geïntegreerd Onderwijs (GON)

Het Geïntegreerd Onderwijs (=GON) betekent dat leerlingen met een handicap les volgen in de gewone kleuter, lagere, secundaire of hoge school.

Inclusief Onderwijs (ION)

In het ION-project kunnen leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking (type 2) lessen  volgen in het gewoon onderwijs, met behulp van extra ondersteuning vanuit een school voor buitengewoon onderwijs. ION-leerlingen volgen een individueel traject.

Onderwijs aan huis

Overzicht regelgeving van onderwijs aan huis in edulex.

 • Type basisaanbod vervangt geleidelijk type 1 en type 8. Kinderen en jongeren kunnen hiernaartoe als ze specifieke onderwijsbehoeften hebben en als er geen redelijke aanpassingen meer mogelijk zijn in het gewoon onderwijs.  

 • In het M-decreet is het oprichten van een type 9 voor normaalbegaafde leerlingen met ASS opgenomen.