08 juli 2020

Goed nieuws en blijheid alom, ook op alle interveniërende politieke banken, wat de laatste twee actuele vragen vóór het zomerreces betrof. Dat mocht, zéker. Minister Weyts had zelfs overschot van gelijk, toen hij bij het positieve nieuws van de eerste actuele vraag van de plenaire vergadering opmerkte dat voor zoiets, jammer genoeg, géén aandacht was bij de journalisten.

08 juli 2020

In navolging van de federale regering vernemen we dat ook de Vlaamse regering zal beslissen om het corona-ouderschapsverlof tot en met 30 september 2020 van toepassing te laten worden in het Vlaams onderwijs. Personeelsleden die hun lopend corona-ouderschapsverlof ook na 30 juni willen voortzetten, moeten daarvoor een nieuwe aanvraag indienen bij hun bestuur.

01 juli 2020

Het pilootproject “lerarenplatform basisonderwijs” wordt verlengd voor het schooljaar 2020-2021. Daartoe worden vanaf 1 september 54 503 lestijden beschikbaar gesteld. We hebben meermaals aan de overheid gevraagd hoe het berekeningsmechanisme zal gebeuren bij gewijzigde samenstelling van de platformen als gevolg van de nieuwe samenstelling van de scholengemeenschappen op 1 september 2020.

01 juli 2020

Het aanwendingspercentage dat toegepast wordt op het resultaat van de berekeningsmethode van de omkaderingsmiddelen wordt voor de uren levensbeschouwing (godsdienst) teruggebracht van 98 % naar 96,57 %.

01 juli 2020

Tijdens het schooljaar 2020-2021 organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen opnieuw het prikbord uren-leraar voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. Dat initiatief is gebaseerd op de vrijwillige overdracht van uren-leraar tussen secundaire scholen. Heb je een tekort en kun je binnen de eigen scholengemeenschap geen uren-leraar krijgen? Signaleer dat dan aan ons.

01 juli 2020

Met ingang van 1 september 2020 worden wijzigingen aangebracht aan de loopbaanonderbreking. Deze wijzigingen geven nieuwe mogelijkheden aan personeelsleden, sommige wijzigingen zijn zelfs een recht.

01 juli 2020

We bundelen de wijzigingen in de personeelsreglementering traditiegetrouw in een mededeling Wijzigingen in de personeelsreglementering vanaf 1 september 2020. Als we over deze of andere onderwerpen bijkomend nieuws krijgen, dan passen we het overzicht aan.

30 juni 2020

Katrien Schryvers wees op een recente, federale wijziging (ietwat complex procedureel via een wetsvoorstel (Commissie) c.q.

17 juni 2020

Het lerarenplatform in het basisonderwijs wordt verdergezet tijdens het schooljaar 2020-2021. De personeelsleden die aangesteld worden in dat lerarenplatform krijgen werkzekerheid van 1 september 2020 tot het einde van het schooljaar.

17 juni 2020

De federale overheid heeft het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht COVID-19 opnieuw verlengd. Die vorm van tijdelijke werkloosheid kan tot 31 augustus 2020 gebruikt worden.

Pagina's