13 februari 2019

De nieuwe mededeling over tijdelijke vervangingen licht toe wanneer een gesubsidieerd studiemeester-opvoeder of beheerder vervangen kan worden.

13 februari 2019

We herinneren aan de beperking die geldt voor vervangingen in het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs.

11 februari 2019

In deze eindfase van de legislatuur passeert nog menig ontwerpdecreet de Commissie voor Onderwijs. Bij deze gelegenheid ging het om een aantal maatregelen uit onderwijscao XI, die nu decretaal vertaald werden.

11 februari 2019

Eigenlijk best wel drie interessante vragen om uitleg in deze commissievergadering.

07 februari 2019

Vlaams Parlementslid Willy Segers breidde een vervolg aan eerdere schriftelijke vragen. Wat daar zo actueel aan was, ontging mij wel een beetje, maar dat terzijde. Er was een maatregel om de bedoelde uitwisseling van leraren te faciliteren tussen de gemeenschappen (cf.

06 februari 2019

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend voor woensdag 13 februari 2019. Daarmee willen ze hun militanten de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de syndicale actie. De aanzegging geldt voor een staking van een hele of een halve dag.

06 februari 2019

De christelijke onderwijsvakbond riep eerder al op tot een regulerend kader rond Smartschool en ook de Vlaamse Scholierenkoepel wilde, samen met de leerlingen, duidelijke afspraken maken omtrent het gebruik van Smartschool, aldus onderwijscommissaris Caroline Gennez.

29 januari 2019

Op vrijdag 1 februari 2019 worden de leerlingenaantallen vastgesteld om de middelen voor de personeelsformatie van het volgende schooljaar te berekenen. Velen maken graag een prognose voor de omkadering van 2019-2020. Meer informatie vind je onder het thema Omkadering.

24 januari 2019

Als derde vraag in deze plenaire vergadering volgde dan de enige ‘nieuwe’ vraag: een zich combattief tonend Vlaams Parlementslid Chris Janssens uitte zijn ongenoegen over een mogelijke zaak van overdreven politieke uitspraken van een leraar in een Gentse school over

Pagina's