27 april 2016

Het M-decreet voorziet in een waarborgregeling bij daling van het leerlingenaantal in het buitengewoon onderwijs. Daarbij worden de middelen die ten gevolge van deze leerlingendaling vrij komen, opnieuw ingezet voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

27 april 2016

De digitale infobrochure onderwijsregelgeving is aangepast voor het schooljaar 2016-2017. Dit document biedt ouders die hun kind inschrijven een overzicht van de regelgeving die betrekking heeft op de items in het schoolreglement. Je kunt naar deze infobundel linken via de schoolwebsite of rechtstreeks in het schoolreglement.

26 april 2016

De overheid heeft de geïndexeerde bedragen van de maximumfactuur voor het schooljaar 2016-2017 aangepast in de omzendbrief over kostenbeheersing. De scherpe maximumfactuur blijft ongewijzigd op 45 euro voor kleuteronderwijs en 85 euro voor lager onderwijs.

26 april 2016

Onderwijscommissaris Koen Daniëls vond een internationaliseringsstrategie voor het hoger onderwijs terecht belangrijk en zijn vraag was daarbij vooral ingegeven door de bekommernis om met eenzelfde investering vanuit Vlaanderen  zo veel mogelijk studenten een ondersteuning te kunnen geven.

26 april 2016

Deze vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls bleek bij nader toezien slechts een hypothetische vraag te zijn, zoals hij overigens zelf erkende. Er is namelijk hierover nog geen beslissing van de UGent en bovendien behoort deze kwestie niet tot de rechtstreekse bevoegdheid van de onderwijsminister.

26 april 2016

Heel wat meer tijd ging naar het gesprek rond de vragen van onderwijscommissievoorzitter Kathleen Helsen en onderwijscommissaris Jos De Meyer over het M-decreet, dat nu ruim 2 trimesters van zijn eerste schooljaar achter de rug heeft.

21 april 2016

In de basisschool waarvan onderwijscommissaris Steve Vandenberghe directeur was, gold één gouden regel: de intentie tonen om ook maar één leerling door te verwijzen naar een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) voor een tijdelijke of definitieve schorsing, was ‘not done’.

20 april 2016

Alcohol en andere drugs hebben een directe invloed op het (sociaal, emotioneel, cognitief, fysiek...) functioneren van de leerling op school en houden risico's in voor de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de leerling én de schoolomgeving. Als antwoord op het omgaan met deze uitdagingen doen sommige scholen een beroep op politiecontroles met drughonden.

19 april 2016

Volgend schooljaar steekt het programma van Teach for Belgium de taalgrens over. De vzw heeft als visie dat elk kind moet kunnen slagen op school, ongeacht zijn of haar socio-economische achtergrond.

18 april 2016

Onderwijscommissaris Kathleen Krekels wilde weten hoe het zat met het nieuwe netoverstijgende initiatief: CLBch@t, waarmee leerlingen gratis en anoniem kunnen chatten met een CLB-medewerker (centrum voor leerlingenbegeleiding).

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.