27 februari 2019

Op 1 januari 2019 nam Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag heet nu het Groeipakket en bevat enkele nieuwe principes. Eén van de principes is de automatische toekenning van onder andere de schooltoeslag (voorheen schooltoelage) en de kleutertoeslag (nieuw). Ouders moeten dus geen aanvraag meer indienen om een schooltoeslag te ontvangen.

27 februari 2019

Met het decreet integrale jeugdhulp werd de jeugdhulpverlening in 2013 grondig hervormd. Jeugdhulp moet nu voor iedereen bereikbaar, beschikbaar, begrijpelijk, betaalbaar en bruikbaar zijn.

27 februari 2019

Om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs geldt het principe dat het verslag beschikbaar moet zijn bij inschrijving. Als overgangsmaatregel werd in het verleden beslist dat het ook volstaat om bij inschrijving een voorlopig document van het CLB voor te leggen. Het kabinet heeft intussen bevestigd dat die werkwijze kan worden verdergezet.

21 februari 2019

Ook dit schooljaar organiseert het Vlaams Netwerk 'Kies kleur tegen pesten' de Vlaamse week tegen pesten. De week tegen pesten loopt van 22 februari tot en met 1 maart 2019. Je kunt als school op verschillende manieren deelnemen aan de week tegen pesten en er je eigen invulling aan geven. Het gaat erom dat er aandacht is voor pesten en een veilig schoolklimaat.

21 februari 2019

Ook deze actuele vragen lagen in de lijn der verwachtingen, maar toch even ook een reflectie vooraf. Er was nu wel heel recent sprake van een Gents onderzoek over “De overgang naar de kleuterschool voor kinderen uit gezinnen in armoede” (14 februari 2019).

21 februari 2019

In de nieuwsbrief van 31 januari kon je lezen dat het schoolbestuur een uitzondering voor extra pedagogische studiedagen kan aanvragen bij het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi).

21 februari 2019

De actuele vraag van onderwijscommissaris Koen Daniëls ging voort op het VLIR-rapport (met een handige samenvatting op p.2) over de zgn.

19 februari 2019

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel hebben bereikt ('een getuigschrift bereikte doelen'), wordt wellicht afgeschaft (onder voorbehoud van goedkeuring van Onderwijsdecreet XXIX, zie ook

14 februari 2019

De actualiteitswaarde van deze vraag ontging mij aanvankelijk. Ze deed me wel denken aan tussenkomsten  van onderwijscommissaris Koen Daniëls op 7 februari 2019 in de Commissie voor Onderwijs, zowel bij een vraag om uitleg van zijn partijgenote Vera Celis als bij de bespreking van het ontwerpdecreet i.v.m.

11 februari 2019

Ook de laatste vraag om uitleg van deze commissievergadering was boeiend. Over de link trouwens met (overdreven) administratieve last, ook maar niet alleen ter gelegenheid van doorlichtingen, ging het al vaker op deze pagina’s.

Pagina's

  • De Dienst Lerenden behartigt in Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en lerenden, en dit van kleuter- over secundair tot hoger en volwassenenonderwijs.