18 september 2018

Brussel, 18 september 2018 – Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt op basis van voorlopige cijfers voor de leerlingentelling vast dat het aantal leerlingen in haar netwerkorganisatie stabiel blijft. “Bijna 743.000 leerlingen kiezen voor katholiek onderwijs.

07 september 2018

Vandaag bereikte de Vlaamse Regering een akkoord rond nieuwe inschrijvingsregels. Globaal bekeken is dit een goed akkoord waarbij de grootste knelpunten rond inschrijven worden aangepakt.

07 juni 2018

Vorig schooljaar werd bij een 2 000-tal leerlingen uit het zesde leerjaar een peilingsproef Frans afgenomen. Die ging na in welke mate de deelnemers de eindtermen voor Frans op het einde van de basisschool bereiken. Voor begrijpend lezen scoren de leerlingen ondermaats.

24 mei 2018

Minister van pensioenen, Bacquelaine, en de vakbonden raakten het eens over een lijst van zware beroepen die in aanmerking komen voor vervroegd pensioen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij dat onderwijzend personeel in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs daartoe gerekend wordt.

22 mei 2018

Op 25 mei 2018 worden de vernieuwde privacyregels (GDPR) van kracht. Net als andere sectoren engageert het onderwijs zich om de privacy van leerlingen, internen, studenten, cursisten en personeelsleden conform die verscherpte regels te beschermen.  

23 februari 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is blij dat minister Crevits in de nieuwe cao een aantal maatregelen neemt om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Die zijn nodig om een antwoord te bieden op de groeiende uitstroom van leraren, de stijging van het leerlingenaantal en het aantrekken van de economie.

18 januari 2018

Het departement Onderwijs bevroeg de ondersteuningsnetwerken en de scholen voor buitengewoon onderwijs van de kleine types (2, 4, 6 en 7) over hun ervaringen bij de opstart van de ondersteuningsnetwerken. Katholiek Onderwijs Vlaanderen las net als de andere onderwijskoepels, het GO! en de vakbonden dat rapport mee.

21 december 2017

Kinderen en jongeren groeien op in een meertalige omgeving. Hun taalgevoel aanscherpen, hen met talen laten kennis maken en hen uitdagen om (meer)talig te worden gebeurt best al vanaf de basisschool.

20 december 2017

Vijfentachtig internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseerden dit jaar samen acties voor de Warmste Week van Studio Brussel. Met meer dan honderd acties voor 45 goede doelen brachten ze 64 000 euro bijeen.

13 december 2017

Uit het PIRLS-onderzoek naar de leesvaardigheid van leerlingen uit het vierde leerjaar bleek vorige week dat de prestaties voor begrijpend lezen in Vlaanderen sterk achteruit gegaan zijn. Dat oranje knipperlicht nemen we als onderwijsverstrekkers allemaal bijzonder ernstig. Alleen al daarom willen we de onderzoeksresultaten verder analyseren, en in het licht van ander onderzoek plaatsen.

Pagina's