Missie en visie van onze netwerkvereniging

Waarom zijn we er? Wie zijn we, wat doen we en voor wie doen we dit? 

Waar willen we naartoe met onze organisatie? Wat is ons perspectief op 5 à 10 jaar? Wat zijn onze prioriteiten en richtinggevende inzichten hieromtrent?

Missie

In opdracht van de Bisschoppenconferentie verenigt onze organisatie de katholieke scholen, centra, internaten, hogescholen en universiteit. Als netwerkvereniging zorgen we voor de levensbeschouwelijke, pedagogische, bestuurlijk-beheersmatige en planologische visieontwikkeling en ondersteuning van het katholiek onderwijs in Vlaanderen en Brussel. We behartigen de belangen van de leden en vertegenwoordigen hen bij de overheid, in de Kerk en in de samenleving. Via kwaliteitsvolle en inspirerende dienstverlening aan onze leden bouwen we samen verder aan de rijke katholiek-pedagogische traditie in Vlaanderen en Brussel.

Visie

Voor het realiseren van onze missie zet onze organisatie in op het:

 • verdiepen van de christelijke en cultureel-maatschappelijke inspiratie van waaruit we de grondwettelijke vrijheid van onderwijs invullen
 • optimaliseren van de organisatie van het onderwijslandschap en van de bestuurskracht van onze besturen
 • garanderen van gelijke onderwijskansen en brede zorg voor iedere leerling in een zo inclusief mogelijk onderwijs
 • ontwikkelen van een omvattende visie op de harmonische ontwikkeling en vorming van de totale persoon, met kansen voor levenslang leren
 • kritisch afstemmen van onderwijs en vorming op de verwachtingen van de samenleving
 • uitbouwen van integrale kwaliteitsontwikkeling binnen onderwijs, met inbegrip van continue professionalisering van alle betrokkenen
 • krachtig op elkaar betrekken van traditie en innovatie, waarbij we rekening houden met bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek
 • engageren van alle betrokkenen in onderwijs en vorming en uit het bredere middenveld als partners

 

 1. Onder het motto ‘gelijkgericht waar het kan, verscheiden waar nodig’ vertrekken we van een eenheid van visie en aanpak, die ook oog heeft voor de eigenheid van de verscheiden contexten binnen onze organisatie. Om een brede betrokkenheid van ons katholiek onderwijsveld te waarborgen, zorgen we voor goed functionerende bestuurs- en overlegorganen. Eerder dan een ‘organisatie met scholen’ bouwen we Katholiek Onderwijs Vlaanderen uit in termen van ‘scholen met een organisatie’.
 2. In kritisch-constructieve interactie met onze sterk veranderde en veranderende cultuur en samenleving zetten we het concept van de katholieke dialoogschool neer als keurmerk voor het katholiek onderwijs en we kaderen onze eigen werking hierin.
 3. Met het oog op de versterking van het beleidsvoerend vermogen van besturen en de kwaliteitsvolle omkadering van onze scholen, stimuleren we de bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting van het katholieke onderwijslandschap.
 4. We kiezen voor een geïntegreerde ondersteuning van besturen en hun scholen, centra en internaten die gericht is op de levensbeschouwelijke, de pedagogisch-didactische, de bestuurlijk-organisatorische, de administratief-logistieke en planologische dimensies van het onderwijsgebeuren. In onze concrete werking zetten we in op Vlaanderenbrede visie- en expertiseontwikkeling, en effectieve begeleiding tot op de werkvloer.
 5. We vertegenwoordigen het katholiek onderwijs bij de overheid, in de Kerk en in de samenleving, en op het internationale forum. Door onze expertise en daadkracht wegen we op de besluitvorming en op de uitvoering van het onderwijs- en vormingsbeleid in Vlaanderen en Brussel.
 6. We zorgen voor een effectieve en eigentijdse communicatiestrategie die zichtbaar bijdraagt aan de opinievorming over onderwijs en opvoeding en die efficiënt onze relevante doelgroepen informeert.
 7. Onze interne organisatie is beheersbaar, transparant en efficiënt, en streeft naar duurzaamheid. We kiezen voor een korte en heldere advies- en besluitvormingsketen. Onze interne kwaliteitscoördinatie gaat na of we de uitgezette doelstellingen realiseren.
 8. We erkennen, appreciëren en vertrouwen de professionaliteit van onze medewerkers en zetten actief in op het versterken van hun inspiratie en expertise. Kenmerkend voor onze werking zijn: op menselijkheid bedachte collegialiteit en hartelijke gastvrijheid, teamgericht werken vanuit mede-eigenaarschap en gedeeld leiderschap, en heldere aansturings-, communicatie- en rapporteringslijnen.
 9. We leven zelf na wat we als kwaliteitsvol aan onze universiteit, (hoge)scholen, centra en internaten voorhouden. We zijn in onze organisatie een inspirerend voorbeeld voor het katholieke onderwijs in Vlaanderen en Brussel.