Onderwijsbemiddeling

Bemiddeling: geen gelijk krijgen, maar komen tot een werkbare oplossing.

Zowel vanuit menselijk oogpunt, als vanuit het rendement van de organisatie gezien, is het veel beter om een conflictsituatie in een vroeg stadium aan te pakken. Zeker in het onderwijs, waar samenwerking centraal staat en onderling vertrouwen een onmisbaar fundament is, vormt bemiddeling een waardevol instrument om spanningen en conflicten naar gezamenlijk gedragen afspraken te leiden. Bemiddeling is een vorm van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke derde, de bemiddelaar, de deelnemers begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen oplossing van hun onderling conflict te komen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen kiest ervoor om het instrument bemiddeling aan te bieden aan haar leden om alzo dure en lang aanslepende juridische procedures zo veel als mogelijk te vermijden. Bemiddeling heeft als doel  om, via dialoog terug de menselijke factor in de communicatie tussen de strijdende partijen brengen en is bijgevolg een concretisering van de dialoogschool op niveau van het bestuur van een school. Daarom wordt een bemiddelingspool opgericht binnen het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, die samengesteld is uit erkende bemiddelaars die Vlaanderen breed of op regioniveau opereren. Momenteel bestaat de pool uit vijf leden: Rik Logghe, Greet Vermeire, Dis Van Berckelaer, Helga Melis en Beatrijs Pletinck.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt aan de leden op vlak van onderwijsbemiddeling drie vormen van service aan:

  1. vorming en opleiding geven zodat leidinggevenden vaardiger worden in het middelen/bemiddelen;
  2. leidinggevenden ondersteunen en coachen bij het ‘managen’ van hun conflicten
  3. zelf als bemiddelaar optreden indien hiervoor gevraagd.

Voor meer informatie raadpleeg bijgevoegde folder.

Daarnaast ondersteunt het Katholiek Onderwijs Vlaanderen  zijn bestuurders en directies om bemiddelingsgericht werken ook effectief op te nemen in hun beleid.

Hieronder vind je een aantal teksten over dit onderwerp