Duaal leren

Duaal leren is een combinatie van leren op school en leren op de reële werkplek. De term is relatief nieuw in het Vlaamse onderwijs, maar het concept bestaat al veel langer in het buitenland. Sinds het schooljaar 2016-2017 zijn diverse secundaire scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs en centra voor Leren en Werken gestart met duale opleidingen in het kader van het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’. Vanaf 2019-2020 stopt het proefproject en worden de duale studierichtingen organiek. De programmatie van nieuwe of bijkomende duale opleidingen vanaf 2019-2020 is onderworpen aan de interne en de externe planningsprocedure. Aanvragen worden ingediend bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC ten laatste 15 oktober 2018; bij het AgODi ten laatste 31 december 2018 (gewoon SO) of 28 februari 2019 (BuSO). Voor bijkomende informatie over de planningsprocedures verwijzen we u graag naar de Planningsmededeling Aanvragen voor programmatie, rationalisatie, herstructurering Schooljaar 2019-2020

Duaal leren is een leerweg waarbij de leerling het leren op school combineert met het leren in een onderneming en waarbij hij het merendeel van zijn competenties verwerft op de reële werkplek. Vandaag is het nog een leerweg voor tso-studierichtingen met een dubbele finaliteit (deels doorstroom-, deels arbeidsmarktgericht) en (d)bso- en buso-arbeidsmarktgerichte studierichtingen. In een latere fase zal duaal leren verder worden doorgetrokken naar het hoger onderwijs en naar het volwassenenonderwijs. Dit systeem van leren vereist een groot engagement van en zeer nauwe samenwerking tussen ondernemingen en scholen. Kwaliteitsvolle werkplekken waar de jongere tijd krijgt om te leren en daarin gecoacht wordt door een mentor, zijn daarbij essentieel. 

Algemene info

In deze ‘Algemene info’ geven we informatie die voor elke aanbieder van duale trajecten belangrijk is. Naast de achtergrondinformatie in de infobrochure bieden we ook linken naar de informatie van het departement onderwijs en van Syntra Vlaanderen.

Studierichtingspecifieke info

In de ‘Studierichtingspecifieke info’ geven we naast informatie over het standaardtraject en het opleidingsplan ook info van de sector en van de pedagogische begeleiding.

De info zit gebundeld per studiegebied en wordt gaandeweg verder aangevuld.

De opgenomen studiegebieden zijn:

21 maart 2019

Vorige week publiceerde het Departement Onderwijs en Vorming de omzendbrief duaal leren en de aanloopfase. De omzendbrief verduidelijkt duaal leren voor het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

26 november 2018

In het voorjaar van 2019 staat er ook bij jou in de buurt weer een kick-off duaal leren op het programma. In samenwerking met het Departement Onderwijs en Vorming, de pedagogische begeleidingsdiensten, de VDAB en verschillende sectororganisaties stelt SYNTRA Vlaanderen elk jaar een boeiend programma samen voor beginnende én ervaren trajectbegeleiders.

03 september 2018

Duaal leren is een combinatie van leren op school en leren op de reële werkplek. De term is relatief nieuw in het Vlaamse onderwijs, maar het concept bestaat al veel langer in het buitenland.

31 augustus 2018

Op vrijdag 20 juli 2018 keurde de Vlaamse regering een ontwerp van BVR goed waar in de ‘Bijlage 1’ de studierichtingen zijn opgenomen die vanaf 2019-2020 van start mogen gaan: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/090135578024760d.

 • Voor het tijdelijk project ‘Schoolbank op de werkplek’ bundelt het departement de informatie en wetgeving in de omzendbrief SO/2016/02. Die omzendbrief is bij uitstek een leidraad voor onze scholen. De meest recente versie kan het best geconsulteerd worden via: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14955.

 • In het standaardtraject wordt vastgelegd met welke overeenkomst de leerling participeert op de reële werkplek. Meestal is dat de ‘Overeenkomst alternerende opleiding’ (OAO) of de ‘Stageovereenkomst alternerende opleiding’ (SOAO). In heel specifieke gevallen (bv. gezondheidssector) wordt er ook nog gebruik gemaakt van de ‘Deeltijdse arbeidsovereenkomst’ (DA) in het kader van de Sociale Maribel.

  De overeenkomsten kunnen geconsulteerd en gedownload worden via de website van de werkplekregisseur Syntra Vlaanderen: https://www.syntravlaanderen.be/downloads-werkplekleren.

 • Duale studierichtingen hebben vooralsnog geen eigen lessentabel. Voor de algemene vorming kan de school of het centrum bv. uitgaan van de lessentabel en de leerplannen die worden gebruikt in de nauw verwante niet-duale opleiding.

  Voor de specifieke vorming dient ze zich in elk geval te baseren op het goedgekeurd standaardtraject van de duale studierichting. Dat standaardtraject moet daarna voor elke individuele jongere – in samenspraak met de onderneming – worden omgezet in een opleidingsplan (zie ‘Specifieke info’).

  De standaardtrajecten 2018-2019 kunnen geconsulteerd en gedownload worden via de website van het departement onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/1-standaardtraject-per-opleiding. De standaardtrajecten 2019-2020 kunnen hier geraadpleegd worden.

 • Heel veel wetgeving wordt doorlopend bijgestuurd. Voor een leek in de materie is het niet eenvoudig om dat bij te houden. Toch wordt aan scholen en centra regelmatig gevraagd hoe het nu zit met vakantiewerk, kinderbijslag, het al dan niet ten laste zijn …

  Vanuit haar rol als werkplekregisseur bundelt Syntra Vlaanderen die info en actualiseert ze die in de zogenaamde ‘thematische infofiches’. Ze kunnen geconsulteerd en gedownload worden via de website: https://www.syntravlaanderen.be/downloads-werkplekleren.