Onderwijs en arbeidsmarkt: Duaal leren

Duaal leren is de combinatie van leren op school en leren op de werkplek. De term is nieuw in het Vlaams onderwijs, maar het concept bestaan al veel langer. Enkele scholen binnen het katholiek onderwijs zijn gestart met een proefproject. 

Duaal leren is in de eerste plaats bedoeld voor opleidingen die gericht zijn op de arbeidsmarkt. De leerlingen vertoeven drie dagen per week op de werkplek en twee dagen op school. Dit systeem van leren vereist een nauwe samenwerking tussen bedrijven en scholen (tso/bso-school, centrum voor deeltijds onderwijs, Syntra-lesplaats …). De bedoeling is dat steeds meer leerlingen hun kwalificatie deels ook op de werkvloer kunnen behalen. Het engagement van scholen en kwaliteitsvolle werkplekken aanbieden zijn essentieel. 

 

10 oktober 2017

Op vrijdag 6 oktober 2017 keurde de Vlaamse regering de lijst van vijftig studierichtingen duaal goed, die volgend schooljaar regulier van start mogen gaan.

14 juni 2016

Vlaams Parlementslid Grete Remen sneed een al oud probleem aan, met name het nijpende tekort aan technische profielen op de Vlaamse arbeidsmarkt, en wat daaraan te doen.

02 juni 2016

Afwisselend leren en werken moet een adequaat antwoord bieden op het probleem van het vroegtijdige schoolverlaten en de jeugdwerkloosheid. De Vlaamse Regering wil het alternerend leren en werken moderniseren en vereenvoudigen zodat het aantrekkelijker wordt voor zowel de jongeren en hun ouders als voor de bedrijven.

23 mei 2016

Een omstandig gesprek over wat aanvankelijk een concrete vraag van leerlingen uit het bso was, maar nadien ook evolueerde naar een legistieke kwestie m.b.t. de pilootprojecten inzake duaal leren en m.b.t. de communautarisering van het industrieel leerlingenwezen. Bovendien is er blijkbaar een probleem gerezen met de kandidaat-scholen voor de proefprojecten duaal leren.

02 mei 2016

Het doel van dit stuk is niet om de hele Onderwijsspiegel te overlopen of samen te vatten. Men leze daarvoor de tekst zelf c.q.

29 februari 2016

Het dossier “Duaal leren” is erg actueel, maar onderwijscommissaris Kathleen Helsen wilde het hebben over een ander maar daarmee erg verbonden dossier: het stelsel leren en werken. 

11 januari 2016

In afwachting van het formele verslag van de commissievergadering hier alvast een woord van toelichting. Typisch voor dit thema was dat er een grote consensus vast te stellen was tussen meerderheid en oppositie m.b.t. de klemtonen van minister Crevits. Hier en daar kwamen er ook vragen of voorstellen die al wel een stukje moeilijker lagen.

04 februari 2015

Het VSKO reageert met onbegrip op de conceptnota ‘Duaal Leren’ van de ministers van Onderwijs en Werk. Als deze nota werkelijkheid wordt, zal in de toekomst het arbeidsmarktgericht gedeelte van een studierichting bijna volledig onder de bevoegdheid van een bedrijf of KMO vallen.