Ondersteuningsmodel

Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden we allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a. nieuwsberichten, operationaliseringsdocumenten, FAQ’s … aan.

Voor alle algemene vragen kun je terecht bij de medewerkers van de Dienst Lerenden (zie rechterkolom). 

Voor vragen specifiek over personeel, kun je bij Günther De Praitere terecht.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg biedt ook regiospecifieke informatie over de ondersteuningsnetwerken in Limburg aan op haar website.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving de voorbije weken heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden. We hebben de meest urgente vragen genbundeld in een FAQ.

07 februari 2017

Het meest heikele en gevoelige dossier van deze vergaderochtend was wellicht toch het onderwerp van deze vragen om uitleg. Eén thema, maar twee verschillende bekommernissen bij de vragenstellers Elisabeth Meuleman en Vera Jans.

17 november 2016

Met de Nieuwsbrief 58 van 28 oktober 2016 bezorgden we de Consultatienota over een toekomstgericht samenwerkingsmodel tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Omdat hier nog veel vragen over bestaan, verduidelijken we graag het statuut van deze nota.

26 oktober 2016

De voorbije weken hebben kabinet en departement, op basis van een werktekst, de krijtlijnen uitgeschreven voor het ontwerpen van een toekomstgericht ondersteuningsmodel in functie van de verdere uitvoering van het M-decreet en, in het verlengde daarvan, de realisatie van inclusief onderwijs. Zij deden dat in overleg met onder meer de sociale partners.

20 oktober 2016

De voorbije weken hebben kabinet en departement, op basis van een werktekst, de krijtlijnen uitgeschreven voor de uitbouw van een ondersteuningsmodel voor het gewoon onderwijs, gebaseerd op samenwerking vanuit eigen sterktes van het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs als dienstverlening (

22 september 2016

Op basis van het syntheseverslag van de gon-tweedaagse in december 2015 (zie Nieuwsbrief 27 van 28 januari 2016) werkt de overheid momenteel krijtlijnen uit voor een zgn. ondersteuningsmodel met als ingangsdatum 1 september 2017.

12 juli 2016

Deze vragen volgden rechtstreeks op de vraag van Koen Daniëls over anderstalige kleuters van een week eerder en op de goedkeuring van een beperkt maar belangrijk voorstel van decreet ter zake dat slechts een dag eerder voor spoedbehandeling aan de agenda van de plenaire vergadering was toegevoegd.

19 mei 2016

In aanloop naar de omvorming van gon en ion in een nieuw ondersteuningsmodel voor het gewoon onderwijs, is het schooljaar 2016-2017 een overgangsjaar. Middelen voor ondersteuning die momenteel in aparte financieringsstromen aan buo-scholen worden toegekend, zullen worden samengevoegd. Naast het bevroren gon-pakket (op basis van de telling op 1 oktober 2014) geldt dit o.m.

Pagina's