Ondersteuningsmodel

Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden we allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a. nieuwsberichten, operationaliseringsdocumenten, FAQ’s … aan.

Voor alle algemene vragen kun je terecht bij de medewerkers van de Dienst Lerenden (zie rechterkolom). 

Voor vragen specifiek over personeel, kun je bij Günther De Praitere terecht.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg biedt ook regiospecifieke informatie over de ondersteuningsnetwerken in Limburg aan op haar website.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving de voorbije weken heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden. We hebben de meest urgente vragen genbundeld in een FAQ.

18 oktober 2017

Er is heel wat onduidelijkheid over de 'GON-continuering'. Met dit bericht willen we verheldering bieden. Het is niet de bedoeling om de organisatie van de ondersteuning en reeds gemaakte afspraken over ondersteuning retro-actief te gaan herbekijken. Maar hopelijk kan onze communicatie ertoe leiden dat nog openstaande vragen tot ondersteuning op een correcte manier beantwoord worden.

05 oktober 2017

De FAQ ondersteuningsmodel is geüpdatet. Er werden vragen en antwoorden toegevoegd op basis van nieuwe informatie die we ontvingen van de externe stuurgroep en van VCLB. Deze toevoegingen zijn gemarkeerd in geel.

04 oktober 2017

Er waren blijkbaar nog niet genoeg vragen voor één commissievergadering want dit, toegegeven erg actueel en belangrijk thema, werd nog aan de oorspronkelijke agenda toegevoegd, zelfs deels onder de vorm van een interpellatie van onderwijscommissaris Caroline Gennez. Tijdens de ochtendvergadering had minister Crevits er al naar verwezen.

30 augustus 2017

Wij krijgen heel wat vragen over de werkingsmiddelen van het ondersteuningsmodel. Daarover staat een zeer korte tekst in paragraaf 9 van de omzendbrief NO/2017/02.

30 augustus 2017

Met dit bericht geven we meer informatie over de besluiten van de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ op het kabinet:

21 augustus 2017

Er zijn al vele pennen in beweging gebracht door het M-decreet en zijn hangende vervolg, waarin ook personeelsdimensies aan de orde zijn. Daarvoor vroeg onderwijscommissaris Jos De Meyer aandacht met zijn per definitie technische vraag om uitleg.

29 juni 2017

Vandaag kwam de netgebonden paritaire commissie voor de ondersteuningsnetwerken samen. Op basis van de eerste niet-gevalideerde cijfers besliste de commissie dat er geen verschuiving van middelen tussen de verschillende ondersteuningsnetwerken nodig is.

29 juni 2017

Voor de types 2, 4, 6 en 7 auditief kunnen leerlingen die op 1 september 2017 beschikken over een gemotiveerd verslag of verslag type 2-4-6-7, rechtstreeks aangemeld worden bij de BuO-scholen van de betrokken types. Die scholen hebben de middelen ontvangen om die leerlingen te begeleiden.

29 juni 2017

Heel wat ouders vragen zich af wat er voor hun kind met specifieke onderwijsbehoeften volgend schooljaar op het vlak van ondersteuning in het gewoon onderwijs verandert.

29 juni 2017

Bij de operationalisering van de regionale ondersteuningsnetwerken installeren we een zogenaamd zorgloket. Het zorgloket is een laagdrempelig en toegankelijk aanmeldpunt waar scholen (en ouders) terecht kunnen met zorgvragen waar ze intern geen antwoord op vinden.

Pagina's