Ondersteuningsmodel

Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden we allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a. nieuwsberichten, operationaliseringsdocumenten, FAQ’s … aan.

Voor alle algemene vragen kun je terecht bij de medewerkers van de Dienst Lerenden (zie rechterkolom). 

Voor vragen specifiek over personeel, kun je bij Günther De Praitere terecht.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg biedt ook regiospecifieke informatie over de ondersteuningsnetwerken in Limburg aan op haar website.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving de voorbije weken heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden. We hebben de meest urgente vragen genbundeld in een FAQ.

14 juni 2018

Op de vergadering van 6 juni 2018 lichtte een delegatie van de type 6-scholen de didactische aanpassingen en de professionalisering die vereist zijn voor ondersteuning type 6 toe.

24 mei 2018

We vernamen dat AgODi inmiddels de dienstbrieven over de begeleidingseenheden voor het ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2018-2019 verzonden heeft  naar de buo-scholen.

17 mei 2018

De stuurgroep ondersteuningsnetwerken van 2 mei besprak de Conceptnota bijsturingen M-decreet.

16 mei 2018

TOP-Collega, Co-leerkracht zet volop in op sterke partnerschappen en begeleidingscompetenties voor ondersteuners. In het programma staan negen rollen centraal die samenwerking, co(te)aching, zelfzorg, het werken met een ondersteuningsplan en schoolontwikkeling weerspiegelen.

16 mei 2018

Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leraren en ouders. Maar wie ondersteunt hen? Met de nascholing ondersteuning in (het) k(w)a(d)raat willen we ondersteuners versterken om ondersteuning van het hoogste karaat te realiseren.

16 mei 2018

Vormen jullie een groep van ondersteuners die in de praktijk samenwerken en met ondersteuningsvragen van scholen aan de slag gaan? Hebben jullie zin om te groeien naar een echt lerend netwerk waar samen wordt geleerd, ervaringen en expertise worden gedeeld en waar getimmerd wordt aan een stevige visie op flexibele ondersteuning?

03 mei 2018

De conceptnota van de Vlaamse regering over “verdere bijsturing M-decreet” voorziet in de mogelijkheid om een coördinator per ondersteuningsnetwerk aan te stellen. Dat is een goede zaak. De middelen voor die coördinatie zullen geput worden uit het contingent van de begeleiders competentieontwikkeling.

03 mei 2018

In de nieuwsbrief van 26 april 2018 hebben we toegelicht hoe de ondersteuningsmiddelen vanuit de zgn. kleine types, zoals door de overheid uiteengezet tijdens de externe stuurgroep ondersteuningsmodel, zouden worden berekend.

22 maart 2018

De internettensamenwerkingscel (ISC) van de CLB’s ontwikkelde een document waarin alle richtlijnen rond de impleme

24 januari 2018

Voor de berekening van de omkadering in verband met het ondersteuningsmodel gebruikt AgODi de gegevens uit de databanken. Je hoeft als school voor gewoon of buitengewoon onderwijs en als CLB dus geen extra gegevens aan AgODi te bezorgen. Zoals altijd registreer je de inschrijvingen in Discimus. CLB’s registreren de (gemotiveerde) verslagen in LARS.

Pagina's