Ondersteuningsmodel

Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden we allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a. nieuwsberichten, operationaliseringsdocumenten, FAQ’s … aan.

Voor alle algemene vragen kun je terecht bij de medewerkers van de Dienst Lerenden (zie rechterkolom). 

Voor vragen specifiek over personeel, kun je bij Günther De Praitere terecht.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg biedt ook regiospecifieke informatie over de ondersteuningsnetwerken in Limburg aan op haar website.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving de voorbije weken heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden. We hebben de meest urgente vragen genbundeld in een FAQ.

03 mei 2018

De conceptnota van de Vlaamse regering over “verdere bijsturing M-decreet” voorziet in de mogelijkheid om een coördinator per ondersteuningsnetwerk aan te stellen. Dat is een goede zaak. De middelen voor die coördinatie zullen geput worden uit het contingent van de begeleiders competentieontwikkeling.

03 mei 2018

In de nieuwsbrief van 26 april 2018 hebben we toegelicht hoe de ondersteuningsmiddelen vanuit de zgn. kleine types, zoals door de overheid uiteengezet tijdens de externe stuurgroep ondersteuningsmodel, zouden worden berekend.

22 maart 2018

De internettensamenwerkingscel (ISC) van de CLB’s ontwikkelde een document waarin alle richtlijnen rond de impleme

24 januari 2018

Voor de berekening van de omkadering in verband met het ondersteuningsmodel gebruikt AgODi de gegevens uit de databanken. Je hoeft als school voor gewoon of buitengewoon onderwijs en als CLB dus geen extra gegevens aan AgODi te bezorgen. Zoals altijd registreer je de inschrijvingen in Discimus. CLB’s registreren de (gemotiveerde) verslagen in LARS.

18 januari 2018

Het departement Onderwijs bevroeg de ondersteuningsnetwerken en de scholen voor buitengewoon onderwijs van de kleine types (2, 4, 6 en 7) over hun ervaringen bij de opstart van de ondersteuningsnetwerken. Katholiek Onderwijs Vlaanderen las net als de andere onderwijskoepels, het GO! en de vakbonden dat rapport mee.

15 januari 2018

Voor scholen buitengewoon onderwijs of ondersteuningsnetwerken die ondersteuning bieden aan studenten in het hoger onderwijs, hebben wij een samenwerkingsovereenkomst ontworpen om de samenwerking tussen alle partners te regelen.

20 december 2017

Naar aanleiding van de vele vragen over het bewaren van documenten in het kader van ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften maakte VCLB in overleg met de externe stuurgroep ondersteuningsmodel een nota op.

06 december 2017

Omdat onze scholen en ondersteuningsnetwerken vaak de vraag stellen of ondersteuners thuis of elders leerlingen mogen begeleiden, hebben we het antwoord op die vraag in de FAQ opgenomen.

22 november 2017

Tegen 1 december 2017 moet een rapport worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering over de opstart van het ondersteuningsmodel. Hiertoe ontwikkelde het Departement Onderwijs en Vorming een vragenlijst in overleg met de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ op het kabinet.

07 november 2017

De laatste weken ontvangen we heel wat vragen over de ondersteuning van leerlingen zonder gemotiveerd verslag type 3. Daarom verspreiden we een nota van VCLB die onder andere daarover een aantal concrete richtlijne

Pagina's