Ondersteuningsmodel

Ter ondersteuning van onze scholen buitengewoon en gewoon onderwijs bieden we allerlei achtergrondinformatie over het ondersteuningsmodel o.a. nieuwsberichten, operationaliseringsdocumenten, FAQ’s … aan.

Voor alle algemene vragen kun je terecht bij de medewerkers van de Dienst Lerenden (zie rechterkolom). 

Voor vragen specifiek over personeel, kun je bij Günther De Praitere terecht.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Limburg biedt ook regiospecifieke informatie over de ondersteuningsnetwerken in Limburg aan op haar website.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving de voorbije weken heel wat vragen via directies, leraren, GON-coördinatoren, pedagogisch begeleiders over de concrete werking van het ondersteuningsnetwerk en de inzet van personeelsleden. We hebben de meest urgente vragen genbundeld in een FAQ.

24 oktober 2018

In het schooljaar 2017-2018 konden leerlingen aangemeld worden bij de ondersteuningsnetwerken voor ondersteuning type 3 op basis van een HGD-traject. Het wijzigingsdecreet bepaalt dat die leerlingen - indien zij nood hebben aan verdere ondersteuning - ten laatste op 1 januari 2019 een volwaardig gemotiveerd verslag type 3 moeten hebben.

18 oktober 2018

De agenda van de vergadering van 17 oktober 2018 was beperkt tot 'stand van zaken kleine types'. Zoals bekend moesten de onderwijsverstrekkers op zoek naar een oplossing voor de ondersteuning van leerlingen type 2 in het gewoon onderwijs waarvoor de overheid – niettegenstaande een extra input van bijna 17 miljoen euro voor de zgn. kleine types - te weinig begeleidingseenheden had toegekend.

11 oktober 2018

Vorig schooljaar had Katholiek Onderwijs Vlaanderen er herhaaldelijk voor gewaarschuwd dat de berekeningswijze voor de voorafname van de kleine types (gebaseerd op databanken) zou leiden tot sterke mismatchen tussen het pakket begeleidingseenheden dat buo-scholen zouden ontvangen voor 2018-2019 en het aantal leerlingen dat ze op 1 februari 2018 effectief ondersteunden.

03 oktober 2018

Zowel vorige als deze week kwam de externe stuurgroep ‘Ondersteuningsmodel’ niet samen. De spoedtelling ondersteuning kleine types werd afgesloten op 22 september 2018, maar de resultaten zijn nog niet beschikbaar. Bij navraag bleek dat de gegevens traag binnenkwamen en dat AgODi een herinneringsmail moest sturen en een belronde organiseren.

03 oktober 2018

Met de invoering van het ondersteuningsmodel op 1 september 2017 werd het onderwijslandschap grondig hertekend. Regionale ondersteuningsnetwerken werden georganiseerd in co-creatie tussen het buitengewoon onderwijs, het gewoon onderwijs, de pedagogische begeleidingsdienst en het CLB. Elk van deze vier partners brengt zijn eigen specifieke expertise binnen in het ondersteuningsnetwerk.

19 september 2018

Op 12 september 2018 ontvingen alle buo-scholen van AgODi een e-mail met de vraag om op een Excel-formulier het aantal leerlingen in te vullen dat de school effectief ondersteunt in het gewoon onderwijs gedurende dit schooljaar, 2018-2019. De informatie wordt enkel voor de kleine types opgevraagd.

04 juli 2018

De Vlaamse Regering beslist over de overgangsmaatregel voor de kleine types formeel op 20 juli 2018. In totaal voorziet de overheid 16,7 miljoen euro extra voor de ondersteuning van leerlingen met een IV, V of GV type 2, 4, 6 en 7-auditief in het gewoon onderwijs.

28 juni 2018

De externe stuurgroep van woensdag 27 juni 2018 ging niet door. We kregen van Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, volgende informatie over het ondersteuningsmodel:

21 juni 2018

Op de vergadering van 20 juni 2018 gaf Leen Van Heurck, adjunct-kabinetschef onderwijs-welzijn, een eerste toelichting bij een voorstel van overgangsmaatregel voor de ondersteuning door de kleine types. De open-end-financiering voor deze ondersteuning start pas vanaf 1 september 2019. Dit is de reden waarom de overheid nu aan een overgangsmaatregel werkt met ingang van 1 september 2018.

Pagina's