Wanneer beslis je om je school te sluiten?

24 maart 2020

De huidige richtlijnen stellen dat de school, zolang het lukt, in opvang voorziet tijdens de normale schooluren (inclusief voor- en naschoolse opvang). Toch wordt de raad gegeven de kinderen zo veel mogelijk thuis te houden. De opvang wordt beperkt tot kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen, en leerlingen in een kwetsbare thuissituatie.

Ook als er geen leerlingen zijn, moeten scholen bereikbaar blijven voor ouders die op een bepaald moment toch opvang nodig hebben. Ze mogen daarvoor geen externen inschakelen die niet verbonden zijn aan de school. Het principe is dus dat scholen niet sluiten, maar de openstelling kunnen opschorten als er geen leerlingen zijn. Ze moeten echter opnieuw open kunnen gaan als er zich leerlingen aandienen. Dus goede afspraken moeten blijven.

Wordt opvang bieden op een bepaald moment té moeilijk (bv. te veel leraren ziek), dan kun je kortstondig sluiten, na overleg met je CLB. De CLB-arts bekijkt samen met de arts van Zorg en Gezondheid wat de mogelijkheden zijn. Wat gebeurt er dan verder?

Communicatie:

 • School meldt sluiting aan scholen.basisonderwijs.agodi [at] vlaanderen.be;
 • Er wordt een communicatielijn afgesproken (per telefoon of email) om met schoolverantwoordelijke in verbinding te blijven;
 • School communiceert naar ouders en personeelsleden over maatregelen in verband met eventuele verdere werking, bijvoorbeeld alternatieve lesvormen op afstand …;
 • Bespreking met schoolraad/medezeggenschapscollege … (personeel: zie verder).

Gevolgen voor leerlingen:

 • Geen opvang op school mogelijk;
 • Geen afwezigheidscode;
 • Kleuters als aanwezig geregistreerd.

Gevolgen voor personeel:

 • Schoolbestuur maakt afspraken in LOC (bijvoorbeeld indien alternatieve lesvormen worden gehanteerd, doorwerking van het schoolsecretariaat);
 • Personeelszendingen:
  • Geen gevolgen salaris;
  • Dienstactiviteit;
  • Geen zending DO 'heirkracht' nodig;
  • Bestaande dienstonderbrekingen lopen door;
  • Nieuwe afwezigheden tijdens de periode van sluiting worden doorgestuurd zoals gewoonlijk. De aanstelling van een vervanger zal AgODi verwerken zoals gewoonlijk.
 • Specfieke lopende opdrachten:
  • Ondersteuningsnetwerk: personeelsleden kunnen blijven werken in de scholen waar zij gewoonlijk werken en die niet gesloten zijn;
  • TAO/REA/WTW: personeelsleden die via een verlof, reaffectatie of een wedertewerkstelling in een bepaalde school werken, vallen onder de beslissing van de school waar ze effectief werken;
  • TOAH/POAH: valt onder de beslissing van het schoolbestuur. Een invulling op afstand is eventueel ook mogelijk, naar analogie met de aanpak naar de andere leerlingen.
 • Nieuwe aanstellingen:
  • Alle engagementen naar titularissen en vervangers worden gerespecteerd;
  • Instaplestijden: mogen ingericht worden wanneer de school op dat moment niet open is, naar analogie met de bovengenoemde beslissing over aangegane engagementen.

Gevolgen voor AgODi:

Afhankelijk van de werking van de schoolsecretariaten:

 • Schoolsecretariaten blijven functioneren:
  • AgODi aanvaardt en verwerkt alle zendingen.
 • Schoolsecretariaten functioneren niet meer:
  • AgODi continueert dienstverlening en betalingen op basis van de beschikbare gegevens. 
  • In bijzondere situaties wordt school gecontacteerd via communicatielijn.

Monitor continu de nood aan opvang en herstart op basis daarvan je werking zodra je weer voldoende personeel hebt.