Voorstel van decreet over inschrijvingsrecht

07 november 2018

Begin september bereikte de Vlaamse Regering een politiek akkoord over wijzigingen van de inschrijvingsregels voor het gewoon onderwijs (nieuwsbrief 132 van 13 september 2018). Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte intussen mee aan het advies dat de Vlaamse onderwijsraad op 25 oktober op eigen initiatief formuleerde. Dat advies gaat over de conceptnota’s met de basisprincipes van het inschrijvingsrecht en een operationeel plan voor de invoering ervan in het basis- en secundair onderwijs. Daarin heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen, na raadpleging van haar interne overleg- en participatieorganen, de noden van haar leden, de mogelijke valkuilen, maar ook de sterktes van de voorziene hervorming ingebracht.

Op 26 oktober werd een voorstel tot decreet ingediend in het Vlaams Parlement. Dat voorstel concretiseert de conceptnota’s van de overheid over de wijzigingen in het inschrijvingsrecht. Het is belangrijk om te weten dat het gaat om een voorstel van decreet (op initiatief van meerdere parlementsleden). Anders dan bij een ontwerp van decreet (op initiatief van de Vlaamse Regering) worden de verschillende adviesorganen niet formeel geraadpleegd over het voorstel. Het moet wel worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Op dit moment bestuderen wij de artikelen van het decreet. Tijdens de inforonde van Vlaanderen staan we stil bij het nieuwe inschrijvingsrecht en lichten we het toe. Tevens zullen wij verduidelijken hoe wij onze scholen daarin verder ondersteunen.