Vergoeding bestuurders

13 september 2017

De uitoefening van het mandaat van bestuurder wordt door de fiscus niet beschouwd als vrijwilligerswerk. Wanneer een bestuurder deelneemt aan een vergadering van de Raad van Bestuur is hij met andere woorden geen vrijwilliger maar bestuurder.

Voor betalingen aan een bestuurder moet steeds een fiscale fiche 281.30 worden opgemaakt. Dat zowel voor de betaling van presentiegelden (zitpenningen) als voor de terugbetaling van gemaakte kosten (in het kader van de uitoefening van zijn mandaat). De regeling is niet van toepassing voor leden van de algemene vergadering. Je bent bestuurder indien je lid bent van de raad van bestuur van de vzw en je naam gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad.

De bestuurder die een fiche 281.30 ontvangen heeft moet de daarop vermelde bedragen altijd opnemen in zijn belastingaangifte, zelfs al betreft het een vergoeding voor gemaakte kosten. Opname in de belastingaangifte betekent niet automatisch dat de bedragen effectief worden belast.

Bij bestuurders wordt de aard van het ontvangen bedrag nagegaan. Betreft het presentiegelden, dan zijn de vergoedingen belastbaar. Betreft het daarentegen terugbetaling van kosten, dan zijn ze niet belastbaar.

Een bestuurder kan, naast zijn bestuurdersmandaat, ook nog als vrijwilliger optreden in de vzw, bijvoorbeeld wanneer hij het schoolfeest mee organiseert. Op dat moment voert hij taken uit die niet inherent zijn aan het feit dat hij bestuurder is. Wanneer de bestuurder een vergoeding krijgt voor taken die niet tot de taken van een bestuurder behoren, dan kan die vergoeding wel als een vrijwilligersvergoeding worden aangemerkt. Die vrijwilligersvergoeding moet niet op een fiscale fiche worden vermeld. Zie ook de informatie over de kostenvergoeding voor vrijwilligers op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.