Realisatie van leerplandoelen van het Gemeenschappelijk funderend leerplan in het vak rooms-katholieke godsdienst

05 juni 2019

De leerplannen rooms-katholieke godsdienst (rkg) leveren een essentiële bijdrage aan het geheel van de vorming binnen de katholieke dialoogschool. Het is dan ook evident dat godsdienstleraren volop betrokken worden bij de realisatie van het geheel van de leerplannen.

De nieuwe leerplannen voor de eerste graad secundair onderwijs, die gebaseerd zijn op nieuwe eindtermen, zijn vanaf volgend schooljaar van kracht. Om de realisatie ervan op een goede en correcte manier te laten verlopen, maakten de algemene onderwijsinspectie, de inspectie rkg en Katholiek Onderwijs Vlaanderen deze afspraken:

  • De school beslist waar (in welke vakken/projecten) de doelen van het Gemeenschappelijk funderend leerplan worden gerealiseerd.
  • Een leerplandoel uit het Gemeenschappelijk funderend leerplan kan nooit exclusief aan het vak rkg worden toevertrouwd. Het aanbrengen en evalueren van een leerplandoel gebeurt (ook) steeds buiten de lessen rkg.
  • De school geeft tijdens een doorlichting aan de onderwijsinspectie aan of in het vak rkg wordt meegewerkt om bepaalde leerplandoelen uit het Gemeenschappelijk funderend leerplan te realiseren. In dat geval krijgt de onderwijsinspectie zicht op functionele documenten en kan ze daarover gesprekken voeren met de leraren van de levensbeschouwelijke vakken.

Indien er over de gemaakte afspraken toch nog onduidelijkheid zou blijven bestaan, kun je contact opnemen met Katholiek Onderwijs Vlaanderen (voor directeurs) of met de inspectie rkg (voor godsdienstleraren).