Reactie raad van bestuur op de nota over het ondersteuningsmodel

16 februari 2017

Op dit ogenblik ligt de nota van de minister van onderwijs over het ondersteuningsmodel voor advies voor in de VLOR. De voorbije weken heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen die nota besproken in tal van advies- en overlegorganen. Dat heeft geleid tot een reeks Bedenkingen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bij de nota van de minister van Onderwijs over het ondersteuningsmodel, goedgekeurd door de raad van bestuur van 16 februari 2017. Onze reactie op een eerdere consultatienota (begin november) en de voorlopige visietekst ‘Onderwijs voor alle leerlingen in 2025’ waren de toetssteen. We bezorgen je de reactie van de raad van bestuur van 16 februari 2017 op de nota van de minister van onderwijs over het ondersteuningsmodel.

Globaal bekeken kan deze nota die toets niet doorstaan, onder meer wegens het gebrek aan inbedding in het eigen zorgbeleid van elke school, het budgetneutrale karakter van de operatie, het ontbreken van de klemtoon op de co-creatie tussen gewoon en buitengewoon onderwijs (over het volledige zorgcontinuüm), en twijfels over het effect van de ondersteuning tot op de klasvloer (geen expertenmodel). Een blik op de knelpunten laat zien dat het niet haalbaar is dit opgelost te krijgen tegen 1 september 2017. Wij hebben uitstel gevraagd.

Tegelijkertijd is het geen optie om GON/ION en de waarborg op dezelfde wijze te regelen als de voorbije jaren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal de scholen voor buitengewoon en gewoon onderwijs in de verschillende regio’s samenbrengen om te bepalen welke zinvolle samenwerkingsverbanden op korte termijn kunnen worden gecreëerd. Dat samenwerkingsverband kan dan bekijken hoe het met de beschikbare middelen de ondersteuning vraaggestuurd kan organiseren.