Raamovereenkomst aardgas en elektriciteit - West-Vlaanderen

14 juni 2018

Een aantal besturen en directies in West-Vlaanderen contacteerde ons eind vorige week verontrust. Ze werden opgebeld of ontvingen een e-mail van de firma ENBRO die vertelde op te treden namens vzw ServiKO. De medewerker van ENBRO drong erop aan niet in te tekenen op de raamovereenkomst van vzw IRO met betrekking tot aankopen van aardgas en elektriciteit. Over die raamovereenkomst kon u de vorige weken meer lezen in onze nieuwsbrieven.

Onze besturen wordt aangeraden in te gaan op een aanbod van ServiKO dat alleen van toepassing kan zijn indien de opdracht kan gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, meer bepaald indien de totale aankoop van energie goedkoper is dan 144 000 euro netto. Dat betekent dat we het voor gas hebben over een aankoop van minder dan 4 000 MWh en voor elektriciteit, afhankelijk van het type meter, over maximaal 900 MWh of 620 MWh.

Een bestuur moet het bedrag van dergelijke aankopen over een periode van vier jaar bijeentellen om het drempelbedrag te beoordelen. Daarom wordt zelfs voorgesteld om de aankopen per jaar te doen, een werkwijze die ook wel eens “saucissoneren” wordt genoemd. Die werkwijze druist in tegen de wetgeving overheidsopdrachten en gebeurt, en dat vergeet men te melden, geheel op risico van het schoolbestuur. Voor grotere aankopen biedt ENBRO ondersteuning aan bij het opzetten van een eigen aanbesteding. Dat is de inkomstenbron van ENBRO als commerciële energiemakelaar.

In haar communicatie stelt ENBRO aanzienlijk goedkoper te kunnen aanbieden dan het aanbod via de Vlaanderenbrede raamovereenkomst van IRO.

De manier van werken verrast ons, om verschillende redenen.

1. ENBRO beweert dit te doen in naam van vzw ServiKO. Zoals u weet, plannen we de integratie van de beide regionale aankoopcentrales IRO en ServiKO in de Vlaanderenbrede aankoopcentrale DOKO, met integratie en behoud van alle contracten van beide vzw’s. De raden van bestuur van vzw ServiKO, vzw IRO en vzw DOKO hebben op 31 mei 2018 de eerste notariële akte ondertekend in het traject naar de fusie. Marc Dejonckere heeft de akte namens ServiKO ondertekend.

2. Ten tweede is de vergelijking van offertes voor energie-aankopen complexer dan louter het vergelijken van de prijs op één bepaald ogenblik. We kijken naar een erg fluctuerende markt.
In het IRO-contract werd gestreefd naar een balans tussen budgetzekerheid voor een periode van vier jaar met een doelstelling om de schommeling van de prijs te beperken tussen 80 en 120 procent.
De gunning aan EDF/Luminus is het resultaat van een openbare aanbesteding van 400 GW aardgas en 115 GW elektriciteit. De belangrijkste leveranciers (ENGIE/Electrabel, Lampiris, ENI, EOLY) dienden een offerte in.
Energieprijzen laten zich bovendien niet zonder meer vergelijken.

In het aanbod van vzw IRO voor gas is bijvoorbeeld de transportkost op het Fluxys netwerk in de prijs inbegrepen, zowel voor jaarlijks gemeten punten als voor maandelijks gemeten punten. In het ENBRO-aanbod is dat niet helemaal duidelijk.

3. EDF/Luminus behaalde de beste score niet alleen omwille van een zeer competitieve prijs, maar ook omwille van de bekwaamheid om de veelheid aan aansluitingspunten (2x 2.500 EAN’s) voor scholen dagelijks te beheren en het aanbod van een performant webportaal dat de scholen toelaat om zelf hun portefeuille op te volgen.

Bovendien werden voor het totale volume elektriciteit attesten van oorsprong geëist voor hernieuwbare energie (100 procent groene stroom) en werden de inschrijvers zelf ook beoordeeld op de hoeveelheid investeringen in hernieuwbare energie en de eigen productie van hernieuwbare energie. We hechten vanuit ons pedagogisch project van de katholieke dialoogschool heel veel belang aan duurzaamheid.

Het is ons niet helemaal duidelijk wat de beweegredenen van ENBRO zijn en in hoeverre de raad van bestuur van vzw ServiKO van de actie op de hoogte is. Het is wel duidelijk dat ENBRO als energiemakelaar een belangrijke inkomstenbron ziet opdrogen wanneer de scholen in West-Vlaanderen niet op zijn aanbod intekenen. ENBRO laat zich immers vergoeden door de leverancier die stroom mag leveren.

We betreuren de actie en de verwarring die ze gezaaid heeft bij onze West-Vlaamse besturen en hun scholen. We bevelen onze besturen aan om op de raamovereenkomst van vzw IRO in te tekenen, zeker indien de totaalkost van de aankoop van aardgas of elektriciteit over een periode van vier jaar hoger is dan 144 000 euro netto. Die raamovereenkomst zal zoals alle andere IRO- en ServiKO-raamovereenkomsten binnenkort deel uitmaken van het Vlaanderenbrede DOKO-aanbod.

Voor bijkomende toelichting kunt u contact opnemen met olivier.deryckere [at] ro-bisdommen.be (Olivier De Ryckere), Stefanie Gryson of Dirk Vanstappen.