Protocol van akkoord over M-decreet

14 maart 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen geeft een protocol van akkoord over het M-decreet. Het gaat meer bepaald over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

We formuleren wel volgende bedenkingen bij de artikels 23 en 49 over de werkingsenveloppe van de ondersteuningsnetwerken:

In de korte tijdsspanne was het niet mogelijk om de reële kosten van de werking van de ondersteuningsnetwerken in kaart te brengen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen weet dan ook niet of de lineaire berekeningswijze van de werkingsmiddelen een weerspiegeling van de reële kosten is. We dringen erop aan om op korte termijn verder onderzoek te doen. Indien dit onderzoek op basis van objectiveerbare parameters uitwijst dat bepaalde types meer kosten genereren, vraagt Katholiek Onderwijs Vlaanderen met aandrang om de voorgestelde berekeningswijze te herzien.