Protocol van akkoord bij besluit reaffectatie en wedertewerkstelling

19 december 2018

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van akkoord bij het:

  • besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, wat betreft maatregelen voor de centra voor volwassenenonderwijs

Katholiek Onderwijs Vlaanderen erkent dat wijzigingen aan het besluit nodig zijn om rechtszekerheid te bieden aan de centrumbesturen en aan de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs in het licht van de decreten die de Vlaamse overheid aangenomen heeft en die het landschap van het volwassenenonderwijs vanaf 1 september 2019 ingrijpend zullen veranderen.

We zijn tevreden dat de centrumbesturen voldoende beleidsruimte krijgen om in samenspraak met de betrokken personeelsleden een professionaliseringstraject uit te werken, maar blijven het vreemd vinden dat de kosten die aan het afgesproken professionaliseringstraject verbonden zijn, eenzijdig op rekening van het centrumbestuur komen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen was geen vragende partij om vanaf 1 september 2019 de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie voor de instellingen van het volwassenenonderwijs grotendeels op te schorten. Als voorstander van een duurzaam personeelsbeleid is Katholiek Onderwijs Vlaanderen bezorgd over de zinvolle inzetbaarheid van de ter beschikking gestelde personeelsleden die op basis van het voorliggende ontwerp nog aan de Vlaamse reaffectatiecommissie gemeld moeten worden.