Plenaire vergadering 20-11-2019 – Bevorderen van leesplezier

21 november 2019

Loes Vandromme had ten slotte ter gelegenheid van de ”voorleesweek” een veeleer onderwijsinhoudelijke actuele vraag, die terecht ook verbonden werd met het al vaker genoemde probleem rond leesvaardigheid (zgn. “begrijpend lezen”), waar het best een duidelijke tand bijgestoken zou worden. Au fond ging het dus eigenlijk over nog wel meer dan alleen leesplezier (hoe belangrijk dat ook is), want lezen (en het belang ervan voor school- en leerprestaties) is vaak lastig. Hoe wilde minister Weyts het leesplezier zowel binnen als buiten de schoolmuren precies bevorderen, vanuit het idee dat leesplezier een positieve invloed heeft op latere leesprestaties van leerlingen?

In zijn antwoord somde hij niet onverwacht kort diverse taalgerelateerde aandachtspunten uit het Regeerakkoord op, zoals die intussen ook in zijn beleidsnota stonden.

Voor het overige, was er een tussenkomst van elke fractie, waaruit ook niet onverwacht een zekere mate van consensus bleek, zij het dan met ook enkele eigen accenten van de interveniënt in kwestie (bv. het verband met de lerarenopleiding, het verband met anderstaligen, het verband met andere beleidsdomeinen, …). Zelf zou ik er nog één accent aan toegevoegd hebben: voor dit soort zaken moet men niet alle heil van de overheid verwachten en evenmin dat leesplezier en leesvaardigheid perfect stuurbaar zouden zijn, maar ik val in herhaling, waarvoor oprecht excuus.

Lees de bespreking van de “Actuele vraag over het bevorderen van leesplezier binnen en buiten de schoolmuren van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Plenaire%20vergadering%2020-11-2019%20%E2%80%93%20Bevorderen%20van%20leesplezier) (Wilfried Van Rompaey)

.