Opvang van je leerlingen

16 maart 2020

Er heerste vrijdag heel wat onduidelijkheid bij verschillende scholen welke kinderen wel of niet opgevangen dienden te worden. De overheid verduidelijkte de afspraken via Schooldirect. Vanuit verschillende sectoren waar een maximale personeelsbezetting noodzakelijk is, krijgen we de vraag om jou daar bijkomend over te informeren.  

Opvang van je leerlingen:

 • Zolang het lukt, voorzie je op school opvang tijdens de normale schooluren (incl. voor- en naschoolse opvang) voor gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Een attest van de werkgever hebben die ouders niet nodig.
 • Indien er voor- en naschoolse opvang is, voorziet de respectievelijke organisator in voor- en naschoolse opvang voor alle gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Ouders hoeven ook nu geen bewijs of verantwoording voor te leggen. De organisator maakt afspraken met de personeelsleden van de voor- en naschoolse opvang.
 • Het gaat dus niet enkel om leerlingen van wie de ouders in zorg- of veiligheidsberoepen werken of leerlingen die enkel bij personen uit de risicogroep terechtkunnen.
 • Er is ook geen leeftijdgrens bepaald voor leerlingen die je moet opvangen.
 •  Kinderen van leraren gaan naar de opvang waar ze schoollopen.
 • Hou bij de opvang rekening met de bestaande voorzorgsmaatregelen en de richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie etc. Activiteiten met de leerlingen in open lucht zijn een plus.
 • Hoe je de opvang concreet organiseert en welke daginvulling je voorziet, neem je als directie op in het lokaal onderhandelingscomité (LOC)
 • Tijdens de opvang kun je alternatieve vormen van leren voorzien. Die hebben geen invloed op een eindbeslissing over een leerling. Communiceer daarover met ouders en leerlingen. 
 • Zieke kinderen blijven thuis.
 • Als een kind ziek wordt tijdens de opvang, vang het dan in een afzonderlijke ruimte en contacteer onmiddellijk de ouders om het te komen ophalen. 
 • Raad ouders af om hun kind te laten opvangen door personen die tot de risicogroep behoren.