Ontwerp van Wijzigingsdecreet M

13 juni 2018

Het is al erg druk geweest met decretaal werk in de Commissie Onderwijs de voorbije weken en nu werd er nog eentje aan die reeks toegevoegd, en niet het eerste het beste: het gaat om een thema met al een lange voorgeschiedenis, met aan het eind van vorige legislatuur en vorig jaar een decretaal vervolg en met recent al heel wat aandacht voor deze wijzigingen aan het zgn. M-decreet bij vragen om uitleg. Eigenlijk werd nu de bespreking daarover van 3 mei 2018 nog eens omstandig overgedaan.

Aan de hand van de bijgevoegde presentatie lichtte minister Crevits het ontwerpdecreet toe. Je kunt de video  van de integrale vergadering bekijken. Het formele parlementaire verslag volgt later op de website van het Vlaams Parlement.

Dit ontwerp van decreet regelt in feite een aantal aanpassingen aan diverse decreten en aan de Codex Secundair Onderwijs, die voortvloeien uit de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel in het kleuter-, lager en het secundair onderwijs vanaf 1 september 2017.  Dat ondersteuningsmodel kwam in de plaats van het geïntegreerd onderwijs (gon), het project inclusief onderwijs voor leerlingen met een (inschrijvings)verslag voor het type 2 van het buitengewoon onderwijs (ion) en de aparte projecten van de waarborgregeling in het basisonderwijs en secundair onderwijs.

De Vlaamse regering had ook, los van het eigenlijke ontwerp, al een aantal amendementen ingediend, met name om nog bijkomende maatregelen te nemen als wijziging aan het M-decreet, zoals vermeld in de conceptnota “Verdere bijsturing M-decreet” (Vlaamse regering, 20 april 2018).

Kort dan iets uit de algemene bespreking.

Eén. Minister Crevits had nogal wat aandacht voor de open brief van 83 CLB-betrokkenen aan (o.a.) de Vlaams Parlementsleden. Zij verbaasde zich erover dat bepaalde van de nieuwe maatregelen daarin betreurd werden, terwijl de CLB’s daarvoor destijds zelf vragende partij waren.

Twee. Die CLB-brief was voor oppositielid Elisabeth Meuleman de reden om alsnog een hoorzitting te vragen, waarover ze vooraf een e-mail aan de minister gestuurd had. Die ging er, zoals te verwachten (N.B. Daarvoor is een volstrekte meerderheid nodig (als algemeen principe) of ten minste vijf van de aanwezige stemgerechtigde leden moeten daarom verzoeken onmiddellijk aansluitend op de mondelinge toelichting van de minister.), niet komen, maar Meuleman overwoog om dan maar zelf, los van de Commissie Onderwijs, vanuit haar fractie zoiets te organiseren.

Drie. Een bijzonder punt van aandacht kreeg de nieuwe coördinatie van de ondersteuningsnetwerken. Kathleen Krekels erkende dat haar fractie daarover ‘bijgedraaid’ was, maar Caroline Gennez vond i.t.t. Krekels de financieringsmethode (nl. de middelen worden geput uit het contingent van de competentiebegeleiders) daarvoor niet oké. Zij vermeldde in dat verband verschillende actoren, maar vergat Katholiek Onderwijs Vlaanderen. In onze nieuwsbrief van 31 mei werd op de toenmalige stand van zaken al ingegaan door onze collega’s-experten ter zake.

Vier. Aansluitend bij het vorige punt kwam ook de financiering voor 2018-2019 aan bod. Meuleman citeerde uit de teksten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: al meerdere keren, maar recent nog schreven onze collega’s-experten ter zake daarover in de nieuwsbrieven van 24 mei en 31 mei. Tijdens commissievergadering lichtte adjunct-kabinetschef Leen Van Heurck nog een en ander toe.

Vijf. Om het personeel beter te kunnen inzetten in de ondersteuningsnetwerken vroeg Jo De Ro één decreet Rechtspositie i.p.v. de huidige twee en hij legde, samen met Meuleman, Gennez en Koen Daniëls, ook het verband tussen dit onderwijsdecreet en de wachtlijsten in Welzijn (N.B. Daniëls verwees in dat verband naar de zgn. persoonsvolgende financiering.), een element dat ook in de CLB-brief ter sprake kwam en een spijker waarop De Ro al vaker geklopt had.

Zes. Vanuit meerdere hoeken (Gennez, Meuleman, Helsen) kwam de vraag naar een strategisch plan, een langetermijnbenadering dus, waarin de relatie-gewoon onderwijs-buitengewoon onderwijs ruimer bekeken werd, de financiering daarvan en bv. ook de verouderde typologie in het buitengewoon onderwijs. Minister Crevits antwoordde daarop dat zij een dubbel spoor volgde: het voorliggende ontwerpdecreet moest de urgente actualiteit in dezen dienen en zuurstof geven. De zaken waren een stuk genuanceerder dan de simplistische, straffe krantenkoppen en ze had daarin gelijk, leek mij. En het andere spoor was inderdaad het langetermijnspoor, waarbij ze samen met UNIA werkt aan een langetermijnvisie, maar ik vermoed dat dat niet helemaal voor deze legislatuur meer is en wat zal de volgende legislatuur brengen? Tja… En passant zei de minister alvast dat er nu 72 CLB’s waren, maar dat zij naar grotere entiteiten wilde gaan.

De stemming was relatief eenvoudig. Bij de amendementen onthielden Groen en sp.a. zich. Bijgevolg ook bij de stemming over de geamendeerde artikelen. Bij de algemene stemming onthield ook sp.a zich, maar stemde Groen tegen. De meerderheid keurde alles goed. Het plenaire vervolg daarvan op 20 of 27 juni a.s.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Ontwerp%20van%20Wijzigingsdecreet%20M) (Wilfried Van Rompaey).