Onderwijsdecreet XXVI in de plenaire vergadering van 8 juni 2016

09 juni 2016

Zoals bekend, bundelt de Vlaamse regering jaarlijks een aantal onderwijsbepalingen in een verzameldecreet (gekenmerkt met Romeinse cijfers) waarvan de meeste bepalingen ingaan bij aanvang van het nieuwe schooljaar/academiejaar in september. De plenaire vergadering besprak op 8 juni 2016 het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVI en hield de eindstemming. De doelstellingen van dit ontwerp van decreet zijn in grote lijnen: 1. een aanvulling en verbetering van een aantal bestaande decreten; 2. een reeks maatregelen tot vereenvoudiging in de meest ruime zin van het woord: verminderingen van administratie, verbetering van juridische teksten, ruimere autonomie voor scholen, centra en instellingen.

De bespreking was heel kort: alleen Jos De Meyer, Tine Soens en minister Crevits kwamen tussen. De eerste drukte zijn dank uit voor het feit dat dit decretale werk voor de tweede keer op rij tijdig klaar was conform zijn bekende resolutie en vroeg de minister ook tijdig de communicatie naar de instellingen te doen m.b.t. uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven. De tweede herhaalde haar kritiek i.v.m. de afschaffing van de vijfjaarlijkse evaluatie van de studentenparticipatie en vroeg naar een stand van zaken rond politiek verlof voor onderwijzend personeel. Het werk rond dat laatste was nog hangende, aldus de minister.

Lees het verslag van de bespreking over het ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXVI en de resultaten van de eindstemming, waarbij het ontwerpdecreet werd goedgekeurd.