Nota - invoering ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

20 april 2017

Tijdens de eerste week van de paasvakantie pakte minister Crevits uit met de beslissing van de Vlaamse regering om een bijkomend budget (op schooljaarbasis) van 15,2 miljoen euro toe te kennen voor de ondersteuning van kleuters met een matig tot diep mentale beperking en kinderen met een gedragsstoornis. Die laatste groep had er al recht op sinds het M-decreet, maar de middelen waren niet beschikbaar. Dat de lacune wordt rechtgezet, kan Katholiek Onderwijs Vlaanderen alleen maar toejuichen.

De budgettaire injectie maakt deel uit van een nota die een eerste stap (2017-2018) uittekent in de uitrol van een ondersteuningsnetwerk. Op basis van de huidige samenwerking (GON, ION en (pre)waarborg) met het gewoon onderwijs, waar nodig aangevuld met (verdere, ruimere) partner(s)/samenwerking(en), zullen de scholen buitengewoon onderwijs een netgebonden ondersteuningsnetwerk vormen met scholen gewoon onderwijs waarvan ze de leerlingen gaan ondersteunen. Waar nodig zullen ondersteuningsnetwerken over de netten heen kunnen samenwerken.

In het licht van de horizon die in de tekst 'Onderwijs voor alle leerlingen in 2025. De wervende kracht van een droom' gegroeid is, kan Katholiek Onderwijs Vlaanderen appreciëren dat er voldoende ruimte is om te vertrekken van bestaande samenwerkingsverbanden, met betrokkenheid van CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten als gelijkwaardige partners. Zo biedt de nota kansen om naar elkaar toe te groeien met het oog op maximale co-creatie vanaf het schooljaar 2018-2019. De gesprekken die daarover vanuit de regionale begeleidingsdiensten de voorbije weken zijn opgestart, zullen – uiterlijk tegen het einde van het schooljaar – uitmonden in een aantal ondersteuningsnetwerken die als geheel Vlaanderendekkend zijn.

In een persbericht van 6 april 2017 heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook al enkele kritische kanttekeningen geplaatst en een aantal vragen gesteld. Daarover gaan we  de komende dagen nog in gesprek met de overheid. Uiteindelijk zal de Raad van Bestuur aanstaande donderdag 27 april een uitspraak doen over de manier waarop we de nota verder zullen uitrollen.