Nieuwe raamovereenkomst in de maak voor schoolboeken secundair onderwijs

29 november 2018

Zoals beloofd publiceert vzw DOKO eerstdaags het bestek voor de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs. We zorgen ervoor dat de opdracht tijdig kan gegund worden. Secundaire scholen zullen vervolgens kunnen inschrijven op de raamovereenkomst met de gekozen leveranciers met het oog op de levering van schoolboeken voor het schooljaar 2019-2020.

Het bestek kwam tot stand met de hulp van verschillende aankopers van grotere besturen en na een uitgebreide marktverkenning. We voorzien vier percelen die overeenkomen met de verschillende leveringsvormen die onze scholen gebruiken bij de aankoop en levering van schoolboeken secundair onderwijs:

  • Perceel 1: de pure bulklevering waarbij de school zelf instaat voor de verdere verdeling van de schoolboeken
  • Perceel 2: de aankoop en levering van schoolboeken in eigen beheer door de school maar met ondersteuning door de leverancier met betrekking tot de logistieke, administratieve en financiële processen die gepaard gaan met de boekenverkoop
  • Perceel 3: de volledige uitbesteding door de school van de aankoop en levering van de schoolboeken ZONDER vergoeding voor de school
  • Perceel 4: de volledige uitbesteding door de school van de aankoop en levering van schoolboeken MET vergoeding voor de school

Vzw DOKO zal elk perceel gunnen aan een leverancier aan de hand van de gunningscriteria in het bestek. We voorzien deze keer ook volumekortingen voor grote(re) afnemers. De schoolbesturen zullen kunnen kiezen voor welk perceel/percelen ze inschrijven.

Met deze overheidsopdracht beoogt vzw DOKO als aankoopcentrale van Katholiek Onderwijs Vlaanderen het volgende te realiseren:
  • Ontzorging van haar leden met betrekking tot het voeren van een overheidsopdracht. Door toe te treden tot deze opdracht is het schoolbestuur vrijgesteld om zelf een procedure op te starten
  • Schaalvoordelen te realiseren die een positief effect ressorteren op de kostprijs en de kwaliteit van de dienstverlening
  • Keuzevrijheid te geven voor de schoolbesturen met betrekking tot de manier waarop Schoolboeken worden geleverd en verdeeld
  • Aandacht te schenken aan leerlingen in kansarmoede-situaties vanuit een bezorgdheid dat ook zij altijd kunnen beschikken over de nodige schoolboeken