Nieuw tijdschrift 'In dialoog'

05 oktober 2016

Deze week verscheen het eerste nummer van 'In dialoog' het nieuwe tijdschrift van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 'In dialoog' creëert voor leidinggevenden in ons onderwijs de ruimte om grondig geïnformeerd te reflecteren over belangrijke onderwijsitems. Het geeft – los van de soms vluchtige actualiteit - de kans op een verdiepende manier mee te denken over beleids- en bestuursmatige onderwerpen in de Vlaamse onderwijscontext. Als opiniërend tijdschrift is het in die zin een waardige opvolger van ons tijdschrift 'Forum' en van de niveaugebonden tijdschriften 'Breedbeeld' en 'School+visie'.

Ons tijdschrift is in de eerste plaats gericht op de leidinggevenden in onderwijs: schoolbestuurders en directies. Zo vormt het een wegwijzer voor elk lid van een katholiek schoolbestuur. Maar ook het middenkader op school en de leraar zelf vinden er een bron om de visie op onderwijs te verdiepen en scherp te stellen. Daarnaast wil 'In dialoog' toonaangevend zijn voor onze beleidsmakers, pedagogisch begeleiders, nascholers, kortom iedereen die op bovenschools niveau de kwaliteit van onderwijs behartigt.

'In dialoog' verschijnt vijf keer per schooljaar. Een week na het verschijnen stellen we het ook elektronisch ter beschikking. Elk nummer bevat een aantal grondig uitgewerkte artikels. Verder nemen we enkele vaste rubrieken op. Zo is er telkens de focus op een wetenschappelijk onderzoek, een aantal belangrijke publicaties, een dossier pro&contra. In elk nummer vind je een artikel waarin de band met het actuele geloofsleven aangekaart wordt.

Voorzitters van schoolbesturen en directeurs van scholen ontvangen het tijdschrift gratis. Andere abonnees betalen 25 euro voor de volledige jaargang (5 nummers).

Met 'In dialoog' willen we vormend en verbindend werken naar alle bestuurders en directeurs van katholieke onderwijsinstellingen. Daarom is het een goed idee dat schoolbesturen elk van hun bestuurders en directeurs een abonnement op het tijdschrift geven. Voor hen hebben we de prijs zo laag mogelijk gehouden. Bestuurders en personeelsleden van onderwijsinstellingen aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, krijgen een korting en betalen slechts 15 euro per jaargang.

Je kunt een abonnement nemen door het bedrag te storten op rekening BE66 4350 3049 3143 KREDBEBB van VSKO vzw, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel, met de vermelding ‘abonnement In dialoog (en in voorkomend geval uw instellingsnummer voor gereduceerd tarief van 15 euro)’ alsook het adres van de bestemmeling.