Kwaliteit onderwijs gehypothekeerd door verminderde koopkracht

16 mei 2017

Schoolbesturen die hun begroting niet in evenwicht krijgen. Schoolbesturen die niet meer zonder de opbrengsten van fondsenwervingsacties kunnen. Schoolbesturen die de financiering van het eigen deel van hun bouwproject niet rond krijgen. Afgeschafte zwemlessen. Leerkrachten die materiaal – bestemd voor de les – zelf bekostigen. Dat zijn geen alleenstaande gevallen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderzocht de middelenstroom inzake werking in de periode 2008-2009 tot 2014-2015. Die analyse leert ons dat de koopkracht van scholen significant is afgenomen. Die trend is het duidelijkst voor het gewoon basis- en het buitengewoon secundair onderwijs. Ons onderzoek toont aan dat de andere onderwijsniveaus zullen volgen. Dat legt een hypotheek op kwaliteitsvol onderwijs. Lees meer in ons persbericht. Een en ander wordt ook aanschouwelijk voorgesteld in deze presentatie.