Katholieke dialoogschool in de pers

03 mei 2016

Vandaag las je wellicht in De Morgen de polariserende koppen rond moslims en islam in het katholiek onderwijs. Gelegenheid voor het artikel was een kort telefonisch interview gisteren naar aanleiding van de nieuwe programmering van levensbeschouwelijke vakken in onze hogescholen. Die moet het mogelijk maken dat ook niet-christelijke studenten de lerarenopleiding met vrucht kunnen afwerken.

De Morgen heeft ervoor geopteerd om hiervan voorpaginanieuws te maken, en de verwijzing naar ons project van de katholieke dialoogschool  te verengen tot de plaats van moslims in onze scholen. Uiteraard gaat het in de katholieke dialoogschool om meer, en de door de krant gepresenteerde voorstellen zijn niet representatief voor onze gehele aanpak. Wat wij vooral willen, is dat iedereen bij ons op school (de christenen zowel als de niet-christenen) beter betrokken wordt bij het project van de katholieke dialoogschool. Vele scholen hebben hiertoe al stappen gezet. Het project van de katholieke dialoogschool ondersteunt de dialoog tussen alle leerlingen, van welke levensbeschouwelijke achtergrond ook. Want elke leerling doet ertoe. Elk van hen, zonder onderscheid, willen we laten opgroeien tot een volwassene die betekenis vindt in leven en samenleven.

Onze raad van bestuur keurde de visietekst over de katholieke dialoogschool op 3 maart 2016 definitief goed. Die vat deze visie goed samen. Het is uiteindelijk aan onze scholen en hun besturen om zelf uit te maken, in hun eigen context, hoe zij dit ambitieuze project vorm geven. Gedragen door een gemeenschappelijke inspiratie maakt dergelijke verscheidenheid precies de sterkte uit van ons net. Uiteraard: wie wil weten waarover de katholieke dialoogschool écht gaat, is meer dan welkom op ons congres van 2 juni