Hoe het advies rond duaal leren communiceren naar leerling en ouders?

20 juni 2019

In bepaalde leerjaren moeten klassenraden een verplicht niet-bindend advies uitbrengen met het oog op de mogelijke overstap naar duaal leren (zie nieuwsbrief 164 van 6 juni 2019). Ook scholen die zelf geen duale studierichtingen organiseren, moeten dit doen. Verschillende scholen hebben ons gevraagd om hen een tekstsuggestie te bezorgen over hoe ze dit advies, bv. via het schoolrapport, het beste zouden communiceren naar de leerling en ouders. Hoewel een dergelijk advies uiteraard schoolgebonden is, zou men zich kunnen baseren op een formulering als volgt (bij wat tussen <…> staat: schrappen wat niet past):

Als inleidende situering:

“Vanaf 1 september 2019 kunnen leerlingen die voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht, <in/buiten> onze school een studierichting volgen in het kader van duaal leren. Dit betekent dat je een deel van de vorming zou krijgen op de werkplek zelf, in een onderneming. Er wordt daartoe een al dan niet bezoldigde overeenkomst afgesloten.

Met het oog op een vlotte studiekeuze en -voortgang, wordt van elke school verwacht een niet-bindend advies te geven met betrekking tot de instap in een duale studierichting.”

Aangevuld met het eigenlijke advies, we bieden twee alternatieven aan (uiteraard maar één te behouden):

  • ofwel: “Wij beschikten daartoe voor jou over beperkte informatie, verzameld tijdens <observatie-activiteiten, praktijklessen op school, praktijklessen op verplaatsing, vaststellingen tijdens stage>. De klassenraad is van mening dat je <niet> over voldoende motivatie en competenties beschikt om het volgende schooljaar eventueel te leren en te participeren in een onderneming in het kader van duaal leren. Wij kunnen je dus een <gunstig/ongunstig> advies geven. Je bent echter volledig vrij in je keuze.”
  • ofwel; "Wij beschikten daartoe voor jou over te beperkte informatie om een onderbouwd advies te geven. Wij geven je om die reden een gunstig advies. Je bent echter volledig vrij in je keuze.”

Vanzelfsprekend staat het iedere school vrij een van deze formuleringen te gebruiken, of iets volledig anders mee te delen, afhankelijk van de beleidskeuzes binnen de school.