Herexamens: klassenraden beslissen autonoom

09 januari 2020

Tijdens de eindejaarsperiode kwamen de herexamens in het nieuws. Het standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is in deze discussie genuanceerd en onveranderd (zie punt 6.1 van de APR nr.3). In principe beschikt de delibererende klassenraad, nadat die een leerling een volledig schooljaar heeft begeleid en geëvalueerd, op 30 juni over voldoende informatie om een eindbeslissing te nemen. Wanneer de leraren het toch noodzakelijk vinden om extra gegevens te hebben, bijvoorbeeld bij een onvolledig dossier of bij tekorten die wellicht het gevolg zijn van uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden, kunnen bijkomende proeven een nuttig instrument zijn.

De delibererende klassenraad beslist daarover volledig autonoom. In de derde graad, waar een retrospectief aspect sterker aanwezig is, is het ook logischer dat klassenraden de leerling bij een klein aantal tekorten de kans willen geven om via bijkomende proeven de twijfels bij de klassenraad weg te werken.

Ons advies hierover neemt de huidige regelgeving bovendien quasi letterlijk over, zoals te lezen in art. 37 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs en punt 10.1.4 van de ministeriële omzendbrief SO 64.

Voorts hopen we dat de initiatieven die de minister zal nemen om toenemende juridisering tegen te gaan de positie van de delibererende klassenraad kan versterken.