Gedachtewisseling over de methodologie en het procesverloop van de eindtermen 1ste graad secundair onderwijs: een bondig commentaar (Commissie Onderwijs, 25 oktober 2018)

06 november 2018

Het parlementaire verslag zelf is nog in voorbereiding, maar hierbij alvast een korte, persoonlijke impressie. Je kunt uiteraard ook al de video van de integrale vergadering bekijken. De dames Ingrid Vanhoren (afdelingshoofd Afdeling Kwalificaties en Curriculum) en Hannelore Baeyens (coördinator onderwijsdoelen, peilingen en onderwijskwalificaties) van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen presenteerden een ingewikkeld verhaal alleszins heel overzichtelijk en duidelijk.

Ik wijs hieronder heel kort en selectief op enkele zaken die in het gesprek de revue passeerden, met een paar politieke accenten. Voor een goed begrip, het ging over de procedure, niet over de inhoud zelf van de eindtermen. Zeg maar, een voorbereiding op de parlementaire behandeling die later dit najaar (wellicht) zou volgen na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering. Die had het voorontwerp van decreet over de onderwijsdoelen een eerste keer goedgekeurd op 13 juli 2018. De Vlor heeft advies uitgebracht op 27 september 2018. Na het advies van de Raad van State zal binnenkort de parlementaire ontknoping volgen. Al sinds de wijziging in de procedure (cf. kaderdecreet onderwijsdoelen), waarbij de bevoegdheid van het Vlaams Parlement in feite toeneemt ten opzichte van de vroegere werkwijze, waarbij het Vlaams Parlement alleen het besluit van de Vlaamse regering over eindtermen (in zijn geheel) decretaal kon bekrachtigen of net niet, heb ik me afgevraagd welke zin die procedurewijziging eigenlijk heeft, gelet op de inhoudelijke complexiteit (én omvang) van deze materie. Complexiteit, die overigens tijdens deze gedachtewisseling ook weer heel duidelijk bleek, maar dat terzijde.

Eén. Caroline Gennez wilde vooral weten hoe dit resultaat zich nu verhield tot de initiële ambities ter zake in het Vlaamse regeerakkoord en hoe er in de ontwikkelcommissies finaal beslist werd wanneer er geen consensus bij de leden was. Een echt antwoord daarop werd niet gegeven, behalve dan dat meestal wél bij consensus beslist werd. De lat voor de zgn. basisgeletterdheid vond Gennez wel heel laag.

Twee. Koen Daniëls tekende niet onverwacht voor de meest omstandige tussenkomst. Zijn volgens mij meest cruciale punt betrof de vraag hoe te evalueren of al die lovenswaardige einddoelen ook bereikt werden. Sommige einddoelen waren toch moeilijk bv. in peilingsproeven te stoppen, stelde hij heel terecht. Zoals eerder bij de bespreking van een vraag om uitleg over dit thema, had hij opnieuw zijn bedenkingen bij de gebruikte clustering van de sleutelcompetenties in de concrete ontwikkelcommissies. Hij vroeg zich af waarom ook de vakbonden geen leraren afgevaardigd hadden. Die vraag verbaasde mij wat. Er kwam alleszins geen specifieke verklaring voor die vaststelling.

Drie. Kathleen Helsen wilde weten hoe het zat met de haalbaarheid van de einddoelen, wat inderdaad in het verleden toch af en toe als een probleem beschouwd werd. Jan Durnez vond dit werk een stap vooruit t.o.v. de vorige editie en stelde dat de transversale einddoelen bedoeld waren om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de inhoudelijke einddoelen. En die laatste moesten ‘gemeten’ worden, zo zei hij.

Mijn conclusie: een zinvolle gedachtewisseling, maar ik kijk vooral uit naar de (eventuele) politieke activiteit rond de inhoud van deze einddoelen, zeker gelet ook op de politieke commotie ten tijde van het kaderdecreet einddoelen, waarnaar ik hierboven verwees. Intussen kennen we sinds de Vlaamse regering van 26 oktober 2018 ook de werkwijze en samenstelling van de acht ontwikkelcommissies en de valideringscommissie voor de 2de en 3de graad. Het ontzaglijke werk gaat dus nog wel even door.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Gedachtewisseling%20over%20de%20eindtermen%201ste%20graad%20so) (Wilfried Van Rompaey).