Eindtermen en leerplannen tweede graad so en aanverwante

07 januari 2021

In de extra nieuwsbrief van 15 december berichtten we over de ontwerpleerplannen voor de tweede graad secundair onderwijs. Je kunt ze op onze leerplanpagina raadplegen (wachtwoord: ontwerpleerplan). We maakten een filmpje met een generieke introductie in de leerplannen van de tweede graad. Het is de eerste stap in een ondersteuningstraject bij de nieuwe leerplannen. Tegen eind januari voorzien we voor elk leerplan ook een specifieke basissessie die online toegankelijk is. Meer daarover later.

Bij de start van de kerstvakantie keurde de Vlaamse regering de eindtermen tweede-derde graad een derde keer goed. We berichtten daarover in de extra nieuwsbrief van 19 december. Deze set eindtermen gaat nu naar het Vlaams parlement om daar te worden behandeld. Wat voorligt, verschilt nauwelijks van eerdere voorstellen. De aanpassingen hebben geen impact op de gepubliceerde ontwerpleerplannen. Wat wijzigde er concreet?

  • Het onderscheid tussen transversale en inhoudelijke eindtermen werd opgeheven. Het wegvallen van dat onderscheid heeft quasi geen impact op de beschikbare onderwijstijd – in onze ontwerpleerplannen hebben wij dat onderscheid immers nooit gemaakt. Het betekent wel dat scholen die ervoor kiezen om de doelen van het Gemeenschappelijk leerplan ICT te realiseren in een apart vak informatica niet meer de verplichting hebben om de doelen aanvullend ook in combinatie met de leerplandoelen van andere vakken te realiseren. Vanuit een pedagogisch ICT-beleid blijft het wel belangrijk om in te zetten op transfer van de aangeleerde digitale competenties naar andere vakken.
  • Voor de A-finaliteit heeft men de verplichting om zowel Engels als Frans te voorzien opnieuw laten vallen. Dat betekent dat scholen voor de 2de en de 3de graad A-finaliteit zelf bepalen of ze Engels of Frans aan bod laten komen, met uitzondering van die studierichtingen waar de beroepskwalificaties kennis van zowel Engels als Frans vereisen. In de modellessentabellen vind je duidelijk terug wanneer het een keuze van de school betreft (Engels/Frans) en wanneer het gaat om een verplichting (Engels + Frans).

Intussen vind je op de themapagina modernisering so tweede-derde graad ook een update van de lessentabellen. Naast de overzichtstabellen per finaliteit vind je nu ook een modellessentabel voor elke studierichting van de A-finaliteit, de D/A-finaliteit en de D-finaliteit. In die laatste lessentabellen vind je bovendien ook de gekoppelde administratieve vakbenamingen.

In de ontwerpleerplannen vind je tal van verwijzingen naar samenhang met andere leerplannen. Die verwijzingen zijn compact geformuleerd met behulp van een korte benaming van de leerplannen, een zogenaamde codering; de betekenis van die codering vind je terug in het overzicht van alle leerplannen tweede graad.

Wat mag je verder nog van ons verwachten? Op basis van de leerplannen basisvorming van de eerste graad A-stroom en de ontwerpleerplannen basisvorming van de tweede graad werken we aan handvatten voor scholen voor de onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen van de eerste graad naar de tweede graad met focus op de keuze voor een bepaalde finaliteit. Samen met die concrete handvatten vanuit de leerplannen basisvorming voorzien we ook een omschrijving van het leerlingenprofiel voor elke studierichting van de tweede graad. Zowel de handvatten voor de keuze voor een bepaalde finaliteit als de leerlingenprofielen mag je verwachten eind januari.