Commissie Onderwijs 28-02-2019 – Informatieverspreiding van het aanbod secundair onderwijs

08 maart 2019

De tweede vraag om uitleg van deze commissievergadering was voer voor wat meer commotie… het was onderwijscommissaris Jo De Ro die kat de bel aanbond, maar ook (en exclusief) onderwijscommissaris Koen Daniëls ging graag mee in de slipstream, net zoals voordien in deze vergadering tijdens de behandeling van het ontwerp van Onderwijsdecreet XXIX, waarover je elders op deze pagina’s kunt lezen. Het betrof ook nu een thema in de context van de modernisering secundair onderwijs, incl. de nieuwe eindtermen van de eerste graad, en de informatieplicht daarbij van de CLB’s ten aanzien van de leerlingen (en hun ouders) die nu de lagere school beëindigen.

Kon minister Crevits de garantie geven dat zowel de officiële als de vrije CLB’s op objectieve en volledige wijze het aanbod van de secundaire scholen toelichten, ongeacht de inrichter van onderwijs, ongeacht de inrichter van het CLB in kwestie?

Had zij weet van situaties waar tijdens infomomenten enkel het aanbod van scholen van het eigen net werd voorgesteld? Zo ja, was ze van plan hiertegen op te treden of had ze dat al gedaan? De teneur van de vragen (en het gesprek dat volgde) was duidelijk en weinig genuanceerd. De ware toedracht van het verhaal, wat dat laatste betrof, heel wat meer…

Minister Crevits bracht de regelgeving (opdrachten van CLB’s en de onderwijsinspectie) in herinnering, die inderdaad aansloot bij de intro van vragensteller De Ro. Maar ze was in dat eerste antwoord gelijk ook enigszins voorzichtig (“Om hun rol ten volle te kunnen spelen, moeten de CLB’s natuurlijk over alle informatie kunnen beschikken.”; inderdaad, de minister sprak terecht ook van een overgangssituatie op dit moment). Bovendien sprak ze positief over de netoverschrijdende bekommernis van de CLB’s inzake de zgn. onderwijskiezer. Maar aan het eind van haar antwoord liet ze de deur open voor eventuele andere ervaringen rond die informatieverplichting op het terrein.

Die kans liet vragensteller De Ro niet liggen en hij hanteerde daarbij zelfs een gezagsargument, met name een ervaring van iemand aan de top van onze (N.B. een grote onderwijsvakbond) onderwijsvakbonden: diens dochter was gaan luisteren naar een CLB over de hervorming van de eerste graad so en had slechts het studieaanbod gekregen van één onderwijsnet… Staande de vergadering maakte De Ro zijn informatie over aan de minister.

Ook interveniënt Koen Daniëls had weet van dezelfde (wellicht toch) CLB-ervaring in een bepaalde regio en hij voegde nog wat details toe, waarvan sommige uitspraken tijdens die bewuste CLB-informatiesessie volgens hem verregaande vertekeningen waren van de geldende regelgeving. Hij ging zelfs een beroep doen op de openbaarheid van bestuur om alsnog een powerpointpresentatie, die men blijkbaar niet kreeg van het CLB in kwestie, toch in handen te krijgen.

Minister Crevits was naar eigen zeggen een beetje “pissed” over de vermelde signalen van De Ro en Daniëls. Ze verbond een en ander ook met een eigen ervaring i.v.m. het aanbod van nieuwe basisopties de dag voordien, die ook niet conform de decretale regeling ter zake zou zijn en ze zou een initiatief nemen.

Maar om op het CLB-verhaal terug te komen: tijdens de bewuste commissievergadering vroeg ik me al af of het heel misschien eventueel ook mogelijk zou kunnen zijn dat bepaalde informatie van een of meerdere onderwijsnetten op dat bewuste moment gewoon nog niet beschikbaar was voor dat CLB? Of nog algemener: dat informatie niet zo vlotjes doorstroomt tussen sommige onderwijsnetten en sommige CLB’s tout court? Ik was maar aan het denken eh… Diezelfde namiddag van 28 februari stond dit “grote nieuws” natuurlijk al op de website van bepaalde kranten, maar…wat bleek finaal, beste lezer?

Dat het eigenlijke verhaal niet alleen veel genuanceerder was, maar ook dat een parlementaire vragensteller en interveniënt misschien beter eens twee minuten langer nadenken vooraleer een Twitterbericht zomaar zonder meer te gebruiken voor een parlementaire vraag en een beeld op te hangen van zgn. onprofessioneel gedrag en dito communicatie. Het heel redelijke gedrag van diezelfde vragensteller De Ro in zijn tussenkomst de dag voordien bij de actuele vragen in de plenaire vergadering over de klimaatbetogingen heb ik toen in mijn nieuwsbriefstukje heel bewust positief vermeld, net wegens zijn terechte nadruk op het positieve gedrag van scholen in dat verband (een goede statistische uitspraak) waarmee hij ook bewees het niveau van de negatieve anekdotiek, die mensen, ook politici en journalisten, zo vaak parten speelt zeker in onderwijszaken, te kunnen overstijgen. Maar nu was het dus anders. Bovendien heb ik intussen niet meteen enige rechtzetting in de pers zien passeren…héél jammer en niet ongebruikelijk, lijkt mij! En tussen haakjes, het was niet de dochter van die onderwijsvakbondsman, maar zijn zoon.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de informatieverspreiding van het aanbod secundair onderwijs van Jo De Ro” aan minister Hilde Crevits.

Reageren op dit commentaar kan bij wilfried.vanrompaey [at] katholiekonderwijs.vlaanderen (subject: Commissie%20Onderwijs%2028-02-2019%20%E2%80%93%20Informatieverspreiding%20van%20het%20aanbod%20so) (Wilfried Van Rompaey).